Skip to content

Tomi Kiilakoski

Leading Senior Researcher
+358 40 504 6432
tomi.kiilakoski@youthresearch.fi

Rajoja kiinnostavampia ovat niiden ylitykset.
Olen dosentti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Väittelin kasvatustieteistä 2012, maisterin tutkinnon sain filosofiasta 2000.
Nuorisotutkimusseurassa olen työskennellyt vuodesta 2008. Tutkimuskohteitani ovat olleet esimerkiksi nuorisotyö, kasvatuksen ja yhteiskunnan teknologisoituminen, kouluväkivalta ja sen torjunta, kulttuurifilosofia ja aikalaisanalyysi, osallisuus, lapsi-, nuoriso-, koulutus- ja hyvinvointipolitiikka sekä koulu koettuna ympäristönä. 
Verrattain laajalle leviäviä tutkimuskohteitani yhdistää nuorten arkikäytänteiden ja instituutioiden tutkiminen kasvatuksen ja oppimisen näkökulmasta, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen sekä teorian ja käytännön silloittaminen.

Julkaisuluettelo

 Kansainväliset referoidut julkaisut

 • Kaukko, Mervi & Kemmis, Stephen & Heikkinen, Hannu & Kiilakoski, Tomi & Haswell, Nick (2021) Learning to survive amidst nested crisis: can the coronavirus pandemic help us change educational practices to prepare for the impeding eco-crisis? Environmental Education Research. https://doi.org/10.1080/13504622.2021.1962809
 • Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi (2021) Towards Climate Justice. Young activists in Finland on fairness and moderation. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1923677
 • Kauppinen, Eila, Kiilakoski, Tomi & Palojoki, Päivi (2021) Youth Centres as Foodscapes and Informal Learning Environments in Finland. Young. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1103308820988000
 • Säily, Laura & Heikkinen, Hannu L.T., Huttunen, Rauno, Kiilakoski, Tomi & Kujala, Tiina (2020) Designing education democratically through deliberative crowdsourcing: the case of the Finnish curriculum for basic education. Journal of Curriculum Studies. https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1857846
 • Hardy, Ian & Heikkinen, Hannu L.T. & Pennanen, Matti & Salo, Petri & Kiilakoski, Tomi (2020) The ‘spirit of the times’: Fast policy for educational reform in Finland. Policy Futures in Education. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478210320971530
 • Niemi, Reetta & Kiilakoski, Tomi (2020) “I Learned to Cooperate with my Friends and There Were no Quarrels”: Pupil’s Experiences of Participation in a Multidisciplinary Learning Module. Scandinavian Journal of Education 64(7), 984–998.
 • Kiilakoski, Tomi; Kinnunen, Viljami; Djupsund, Ronnie (2018) Towards a Shared Vision of Youth Work: Developing a Worker-Based Youth Work Curriculum. Teoksessa Pam Allfred, Fin Cullen, Kathy Edwards & Dana Fusco (toim) The Sage Handbook of Youth Work Curriculum. London: Sage, 595–607.
 • Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2015). Youth Clubs as Spaces of Non-Formal Learning: Professional Idealism Meets Experienced Spatiality of Young People in Finland. Studies in Continuing Education 37(1), 47–61.
 • Kiilakoski, Tomi; Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2014) Coping with tragedy, reacting to an event: the case of Jokela school shooting in Finland. Young 22:4, 345–360.
 • Forkby, Torbjörn & Kiilakoski, Tomi (2014) Building capacity in youth work. Perspective and practice in youth clubs in Finland and Sweden. Youth & Policy 112, 1–17.
 • Sandberg, Sveinung, Oksanen, Atte, Berntzen, Lars & Kiilakoski, Tomi (2014) Stories in action: the cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway. Critical Studies on Terrorism.  ISSN 1753-9153.
 • Tomi Kiilakoski & Anu Gretschel (2014) Challenging Structured Participation Opportunities. Perspectives on Youth Vol. 1, 99-118. https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261962/Kiilakoski-Gretschel.pdf/32f2bbd6-5eef-480f-9ba8-d5e27d2efb57
 • Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (2013). Growing Pains: Teacher Becoming a Transformative Agent. Pedagogy, Culture and Society 21(3), 343–360.
 •  Kiilakoski, Tomi & Oksanen Atte (2011). Peer and Cultural Influences on Homicidal Violence. Journal of Youth Development No. 129., 31–42.
 • Kiilakoski, Tomi & Oksanen, Atte. (2011) The Soundtrack of School Shootings. Music, Cultural Script and Male Rage. YOUNG. (Nordic Journal of Educational Research) 19(3), 247–270.
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. 2004. The Information Society: Towards an Iron Cage of E-Learning?  European Educational Research Journal (3)1, 1–13.

Suomalaiset referoidut julkaisut

 • Kiilakoski, Tomi (2023) Usko tai älä! Miten nuoren sukupolven arvot ja elinolosuhteet voivat selittää uskonnollisuuden muutoksia. Teoksessa Sini Mikkola & Suvia-Maria Saarelainen (toim.) Millenniaalien kirkko. Kulttuuriset muutokset ja kristinusko. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 139. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus, 109–134.
 • Heikkinen, Hannu & Kiilakoski, Tomi & Kaukko, Mervi & Kemmis, Stephen (2023) Miten muuttaa käytäntöjä ihmisen ja luonnon kannalta kestäviksi? Ekososiaalinen sivistys käytäntöarkkitehtuuriteorian valossa. Kasvatus 54(1), 64–76.
 • Kiilakoski, Tomi & Kauppinen Eila (2021) Oppiminen nuorisotyössä. Kiistanalainen käsite käytännössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja vol 22, 85–111. https://doi.org/10.30675/sa.102979
 • Mietola, Reetta; Koskinen, Pekka; Suni, Anna; Kiilakoski, Tomi (2021) Kansalaiskasvatusta tekemällä ja toimien.  Kasvatus & Aika15(3–4), 210–226. https://doi.org/10.33350/ka.107572
 • Piispa, Mikko; Kiilakoski, Tomi & Ojajärvi, Anni (2021) Mikä ilmastoliike? Nuorten ilmastoaktivistien poliittinen toimijuus ja ilmastokeskustelut. Nuorisotutkimus 39(2), 8–26.
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Osallisuuden doksat: kriittinen luenta. Teoksessa Kari Paakkunainen & Juri Mykkänen (toim.) Nuorisopolitiikka ja poliittinen nuoriso: objekteista subjekteiksi? Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 229, 31–63.
 • Tani, Sirpa; Kiilakoski, Tomi & Honkatukia, Päivi (2019) Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen? Kasvatus ja aika 13(3), 4–25.
 • Merikukka, Marko; Ristikari, Tiina & Kiilakoski, Tomi (2019) Suojaako nuorten osallisuuden kokemus koulussa lyhyeltä koulutuspolulta? Yhteiskuntapolitiikka 84(4), 403–415.
 • Heikkinen, Hannu; Kiilakoski, Tomi; Huttunen, Rauno; Kaukko, Mervi & Kemmis, Stephen (2018) Koulutustutkimuksen arkkitehtuurit. Kasvatus 49(5), 368–383.
 • Kiilakoski, Tomi & Honkatukia, Päivi (2018) Johdanto: miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 8–28.
 • Kiilakoski, Tomi, Honkatukia, Päivi & Huttunen, Rauno (2018) Teoria nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 54–74.
 • Vilmilä, Fanny & Kiilakoski, Tomi (2018) Katso kuvat: Visuaaliset menetelmät nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 221–240.
 • Kaukko, Mervi & Kiilakoski, Tomi (2018) Tutkimus on toimintaa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 243–260.
 • Honkatukia, Päivi, Kiilakoski, Tomi & Suurpää, Leena (2018) Aineistosta analyysiin. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 351–371.
 • Maunu, Antti & Kiilakoski, Tomi (2018) Ohjausta osallisuuteen?  – Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa. Aikuiskasvatus 38(2), 112–129.
 • Kiilakoski, Tomi (2017) ”Niillähän se on se viimenen sana” – nuoret osallisuudestaan yläkoulussa. Teoksessa Auli Toom, Matti Rautiainen  & Juhani Tähtinen (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75, Suomen Kasvatustieteellinen seura, 253–282.
 • Kiilakoski, T. (2017) Osallisuuden ovimatot ja lasikatot: yläkouluikäisten näkemyksiä osallisuudesta ja sen rajoista. Teoksessa Jarmo Kokkonen (toim.) Tehdään ihmeitä! Osallisuus, vapaaehtoisuus. jäsenyys ja hengellisyys isostoiminnassa. Helsinki: Diakoniammattikorkeakoulu, 85–106.
 • Kiilakoski, T. & Rautio, P. (2015) Viivojen jäljet. Piirtäminen aineiston tuottamisen menetelmänä. Teoksessa Mustola, M., Mykkänen, J., Böök, M.-L. & Kärjä, A.-V.(toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Julkaisuja 170. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 77–88.
 • Kiilakoski, Tomi & Tervahartiala ,Marika (2015) Taiteen osallisuus, osallisuuden taide – Tulkintoja taidelähtöisten menetelmien käytöstä koulussa. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2015, 31–67.
 • Syrjäläinen, Eija, Jukarainen, Pirjo, Kiilakoski, Tomi & Yrjänäinen, Sari (2015) Koettu turvallisuus lukiossa. Nuorisotutkimus 33(3-4), 20–36.
 • Heikkinen, Hannu, Kiilakoski, Tomi & Huttunen, Rauno (2014). Opetussuunnitelmatyö kollektiivisena tahdonmuodostuksena Jürgen Habermasin oikeuden diskurssiteorian valossa. Kasvatus 35(1), 20–33.
 • Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorisotyön opetussuunnitelma: nuorisotyö kasvatuksellisena prosessina. Nuorisotutkimus 31(3), 20-39.
 • Kiilakoski, Tomi (2013) Hukassa ja sanoilleen vieraana. Stanley Cavell filosofiasta kasvatuksena. Kasvatus & aika 7(2), 5-19.
 • Kiilakoski, Tomi (2012) Nuorisotalotoiminnan kehittäminen. Teoksessa Katja Komonen, Leena Suurpää &  Markus Söderlund (toim) Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki:  Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 128, 125-148.
 • Kiilakoski, Tomi, Gretschel, Anu, Nivala, Elina (2012) Osallisuus, kansalaisuus, hyvinvointi. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti, 9-33.
 • Eskelinen, Teppo, Gretschel, Anu, Kiilakoski, Tomi, Kiili, Johanna, Korpinen, Sini, Lundbom, Pia, Matthies, Aila-Leena, Mäntylä, Niina, Niemi, Reetta, Nivala, Elina, Ryynänen, Aimo & Tasanko, Pia (2012) Lapset ja nuoret subjekteina kunnallisessa päätöksenteossa. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  35-94.
 • Gellin, Maija, Herranen, Jatta, Junttila-Vitikka, Pirjo, Kiilakoski, Tomi, Koskinen, Sanna, Mäntylä, Niina, Niemi, Reetta, Nivala, Elina, Pohjola, Kirsi & Vesikansa, Sari (2012) Lapset ja nuoret subjekteina koulujärjestelmässä. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  95-148.
 • Virkki, Päivi, Nivala, Elina, Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2012) Päiväkotien tarjoama osallisuusympäristö. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  180-186.
 • Junttila-Vitikka, Pirjo, Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (2012) Kunnallisen nuorisotyön osallisuusympäristöt. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  187-197.
 • Eskelinen, Teppo, Gellin, Maija, Gretschel, Anu, , Junttila-Vitikka, Pirjo, Kiilakoski, Tomi, Kivijärvi, Antti,  Koskinen, Sanna, Laine, Sofia, Lundbom, Pia, Nivala, Elina & Tasanko, Pia Sutinen, Riikka (2012) Lapset ja nuoret kansalaistoimijoina. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  213-248.
 • Kiilakoski, Tomi, Nivala, Elina, Ryynänen,  Aimo, Gretschel, Anu, Matthies, Aila-Leena, Mäntylä, Niina, Gellin, Maija, Lundbom, Pia & Jokinen, Kimmo (2012) Demokratiaremontin työkaluja. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  249-271.
 • Kiilakoski, Tomi, Kivijärvi, Antti, Gretschel, Anu, Laine, Sofia & Merikivi, Jani (2011) Nuorten tilat. Teoksessa Tarja Tolonen & Mirja Määttä (toim.) Annettu, otettu ja itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Julkaisuja 112. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 57-91.
 • Kiilakoski, T. & Oravakangas, A. (2010) Koulutus tuotantokoneistona? Tulostavoitteinen koulutuspolitiikka kriittisen teorian valossa. Kasvatus & aika 4(1), 7-25.
 • Kiilakoski, T. (2008) Koulun käytäviltä yhteisötyöhön. Teoksessa Marjatta Lairio, Hannu L.T.Heikkinen & Minna Penttilä (toim.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatusalan tutkimuksia 35. Suomen kasvatustieteellinen seura, 59-76.
 • Kiilakoski, T. & Hautakangas, S. Huomenna hän oppii. Niin & näin 1/2007, 74-81.
 • Kiilakoski, T. Laaja-alainen opetusharjoittelu tienä laaja-alaiseen opettajuuteen Kasvatus 3/2003, 243-257.
 • Kiilakoski, T. Hyvä isäntä, kehno renki – Kriittisiä näkökulmia verkkopedagogiikkaan. Aikuiskasvatus 1/2003,.28 – 36.
 • Kiilakoski, T. Vaikeata on saada suunta – postmodernin haaste pedagogiikalle Niin & näin 2/2001,.72-77.

B  Muut kansainväliset julkaisut

 • Kiilakoski, Tomi & Piispa, Mikko (2023). Facing the Climate Crisis, Acting Together: Young Climate Activists on Building a Sustainable Future. In: Reimer, Kristin .E., Kaukko, Mervi, Windsor, Sally, Mahon, Kathleen, Kemmis, Stephen (eds) Living Well in a World Worth Living in for All, 211-224. Springer: Singapore,  https://doi.org/10.1007/978-981-19-7985-9_12
 • Kiilakoski, Tomi (2022) “A Strong statement on what a youth worker should or not do”: Ethical code of youth work and ethical reasoning in practice. Novi Sad: NAPOR – National Association of Youth Workers. http://www.napor.net/sajt/images/Dokumenta/A_strong_statement_on_what_a_youth_worker_should_or_should_not_do_FINAL.pdf
 • Kiilakoski, Tomi & Niemi, Reetta (2021) How to Recognise and Support Participation in Schools: Critical Considerations. Teoksessa Jenna Gillett-Swan & Nina Thelander (toim.) Children’s Rights from International Educational Perspectives. Transdisciplinary Perspectives in Educational Research, vol 2. Cham: Springer,  189-202.
 • Kiilakoski, Tomi (2020) Diversity of practice architectures: education and career paths for youth workers. Teoksessa Marti Taru, Ewa Krzakleska & Tanya Basarab (toim.) Youth Worker Education in Europe: Policies, structures and practices. Council of Europe and European Commission, Youth Knowledege #26, 57–89.
 • Kiilakoski, Tomi (2020) Early career perspectives on the educational pathways of youth workers. Teoksessa Marti Taru, Ewa Krzakleska & Tanya Basarab (toim.) Youth Worker Education in Europe: Policies, structures and practices. Council of Europe and European Commission, Youth Knowledege #26, 149–167.
 • Kiilakoski, Tomi (2020) Perspectives on Youth Participation. Analytical paper. Youth Partnership. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth.
 • Kiilakoski, Tomi, Kaukko, Mervi, Heikkinen, Hannu & Huttunen, Rauno (2020) Philosophical and Youth-Studies Perspective on the Participation Imperative. Teoksessa Torill Strand (toim.) Rethinking Ethical-Political Education. Contemporary Philosophies and Theories in Education 16, Cham: Springer, 29-43.
 • Höylä, Sari & Kiilakoski, Tomi (2019) Practice Architectures and Finnish Model of Youth Work Education. Teoksessa Mike Seal (toim.) Teaching Youth Work in Higher Education. Tartu: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Helsinki: Humak University of Appliec Sciences, Birmingham: Newman University, 52–62.
 • Kiilakoski, Tomi (2019) Higher Level Youth Work Education in Finland. Teoksessa Mike Seal (toim.) Teaching Youth Work in Higher Education. Tartu: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Helsinki: Humak University of Appliec Sciences, Birmingham: Newman University, 76–85.
 • Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2019) Influence on the Edge of Europe. Youth Barometer 2018. Summary. Helsiki: Ministry of Education and Culture & The State Youth Council & The Finnish Youth Research Network. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/06/Youth-Barometer-2018_Verkkojulkaisu_070619.pdf
 • Kiilakoski, Tomi (2017) Promoting & recognizing learning in youth work: “how to catch a sea foam in the breeze and scatter it”. Bonn: JUGEND für Europa/SALTO Training & Cooperation. https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-285/Essay_Kiilakoski_YP-TimeToShowOff_Final.pdf?fbclid=IwAR39EH6pSWkqXL3WCRKxBPYhueZA8CNC2zHX-7eqVjMtmj1IprrdLXBzhwg
 • https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-285/Essay_Kiilakoski_YP-TimeToShowOff_Final.pdf?fbclid=IwAR39EH6pSWkqXL3WCRKxBPYhueZA8CNC2zHX-7eqVjMtmj1IprrdLXBzhwg
 • Kiilakoski, Tomi (2017) Saying, Doing, Relating – Reflecting on youth work praxis in Finland. Teoksessa Hanjo Schildt, Nuala Connolly, Francine Labadie, Jan Vanhee & Howard Williamson (Toim.) Thinking Seriously about youth work and how to prepare people to do it. Youth Knowledge # 20, Council of Europe and European Commission, 53–62.
 • Senuva, Özgehan & Kiilakoski, Tomi (2017) Keep calm and repeat – Youth work is (unfortunately) not just fun and games. Teoksessa Hanjo Schildt, Nuala Connolly, Francine Labadie, Jan Vanhee & Howard Williamson (Toim.) Thinking Seriously about youth work and how to prepare people to do it. Youth Knowledge # 20, Council of Europe and European Commission, 259–269.
 • Jon Ord, Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund (2016) Curriculum in European Context. Teoksessa Jon Ord: Youth Work Process, Product and Practice. Creating an Authentic Curriculum in Work with Young People. London and New York: Routledge, 209–215.
 • Kiilakoski, Tomi (2015) Youth work and non-formal learning in Europe’s educational landscape, and the call for a shift in education. In Youth Work and Publication celebrating the 25th anniversary of the EU Youth Programs. Youth work and non-formal learning in Europe’s education landscape, The European Commission’s Directorate-General for Education and Culture, 26–39.
 • Kiilakoski, Tomi (2015) Youth work, Volunteering, Recognition and Employability. Defining and recognizing competences. Alliance of European Voluntary Service Organisation.  http://www.alliance-network.eu/wp-content/uploads/2014/12/IVE-Desk-Research-Report-Output-1.pdf. 7.2.2016.
 • Oksanen, Atte, Kaltiala-Heino, Riitta, Kiilakoski, Tomi & Lindberg, Nina (2014) Bullying, Romantic Rejection, and Conflicts with Teachers: A Finnish Perspective. Commentary. International Journal of Developmental Science 8 (2014) 37–41. http://iospress.metapress.com/content/0889m67x43022575/fulltext.pdf.
 • Kiilakoski, Tomi (2014) Entrepreneurial Learning and Ethos of Youth Work. Teoksessa Maria-Carmen Pantea (toim.) Young people, entrepreneurship and non-formal learning: A work  in progress. SALTO Youth Participation, 21-32.
 • Gretschel, Anu, Levamo, Tiina-Maria, Kiilakoski, Tomi, Laine, Sofia, Mäntylä, Niina, Pleyers, Geoffrey & Raisio, Harri (2014) Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy. Internet Publications 69. Helsinki: Finnish Youth Reseach Network & Finnish Youth Research Society. http://nuorisotutkimus.fi/julkaisuja/youthparticipation_goodpractices.pdf
 • Feldmann-Wojtachnia, E, Gretschel, A, Helmisaari, V, Kiilakoski. T. , Matthies, A-L, Meinhold-Henschel, S.. Roth, R. & Tasanko, P. (2011) МОЛОДЕЖНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНЛЯНДИИ И ГЕРМАНИИ  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВЫВАЮЩИЕСЯ НА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХhttp://nuorisotutkimus.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Youth%20participation%20in%20Finland%20and%20in%20Germany_rus.pdf.
 • Feldmann-Wojtachnia, E, Gretschel, A, Helmisaari, V, Kiilakoski. T. , Matthies, A-L, Meinhold-Henschel, S.. Roth, R. & Tasanko, P. (2010) YOUTH PARTICIPATION IN FINLAND AND IN GERMANY – Status Analysis and Data Based Recommendations. NTS/NTV & Bertelsmann Stiftung. PDF Publications 32. http://nuorisotutkimus.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Youth%20participation%20in%20Finland%20and%20in%20Germany.PDF.
 • Kiilakoski, T. (2008) Utveckling I många riktningar – kritisk pedagogic och ungdomsarbete. Teoksessa Tommi Hoikkala & Anna Sell (ed.) Undgomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. Nätverket för ungdomsforskning. Nätpublikation 36, 25-44.
 • Kiilakoski, T. & Hautakangas, S. Technology and the deschooled information society. Revised version of a paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Crete, 22-25 September 2004.  http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003947.htm
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. Information society and instrumental rationality.  EducatiOn-Line. Revised version of a paper presented at the European Conference on Educational Research in Hamburg 2003. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003487.htm
 • Kiilakoski, T. & Vuorikoski, M. Henry A. Giroux (2001). Public Spaces, Private Lives – Beyond The Culture of Criticism. s. 257-258 Lifelong Learning in Europe 4/2002.

Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa

 • Kiilakoski, Tomi & Kauppinen, Eila & Kivijärvi, Antti (2023) Vapaata kuin umpihanki? Huomioita koulunuorisotyön laadusta. Teoksessa Anni Hännikäinen-Uutela & Pekka Penttinen (toim.) Koulunuorisotyö. Oppimateriaalit 2, Mikkeli: Xamk, 191–207.
 • Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (2022) Johdanto: Mirka heittää kirjansa lätäkköön. Teoksessa Maija Lanas & Tomi Kiilakoski (toim.) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino, 7­­– 30.
 • Kiilakoski, Tomi & Lanas, Maija (2022) Kahden kehän koulu. Teoksessa Maija Lanas & Tomi Kiilakoski (toim.) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino, 151– 174.
 • Kiilakoski, Tomi & Pekkarinen, Elina & Haapakorva, Pasi (2022) Koulutusmenestys ja pysyvä eriarvoisuus.  Teoksessa Maija Lanas & Tomi Kiilakoski (toim.) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino, 203– 230.
 • Kiilakoski, Tomi (2022) Vastuuttomia heittiöitä ja utopioita paremmasta. Ilmastokriisin sukupolvivaikutuksista. Teoksessa Tuomas Tervasmäkio, Olli-Jukka Jokisaari, Katri Jurvakainen, Johanna Kallio, Jani Pulkki, Pasi Takkinen, Arto Tammenoksa & Jan Varpanen (toim.) Maailman tärkein tehtävä. Esseistä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry. & niin & näin, 175­–187.
 • Piispa, Mikko & Kiilakoski. Tomi (2022) Luopua ja säilyttää. Teoksessa Tomi Kiilakoski (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69, Helsinki: Valtion Nuorisoneuvosto, julkaisuja 237, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 191-196.
 • Kiilakoski, Tomi & Laine, Riku (2022) Tilasto-osio. Teoksessa Tomi Kiilakoski (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69, Helsinki: Valtion Nuorisoneuvosto, julkaisuja 237, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 9-92.
 • Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi & Kinnunen, Viljami & Perho, Sini (2021) Omasta yhteiseksi: Miten hyödyntää nuorisotyön opetussuunnitelmaa nuorisotyön kehittämisessä? Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa. Nuorisotyön yhteisötietokirja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 234, 303–331.
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Tullakseen aikuiseksi on ensin saatava olla nuori. Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa. Nuorisotyön yhteisötietokirja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 234, 332-358.
 • Hoikkala, Tommi & Kiilakoski, Tomi & Ronkainen, Jussi (2021) Ensimmäinen jälkisana: Autereeseen lipuva tilatyö. . Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa. Nuorisotyön yhteisötietokirja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 234, 377–389.
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Mitä nyt? Minne seuraavaksi? Kokoavia huomioita nuorisotyöstä kouluissa ja oppilaitoksissa. Teoksessa Heikki Kantonen, Anni Hännikäinen-Uutela & Tomi Kiilakoski (2021) Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 218–223.
 • Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2021) Tilasto-osio. Teoksessa Päivi Berg & Sami Myllyniemi (toim.) Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, julkaisuja 67, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 157, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 9–76.
 • Rautio Pauliina, Mertala, Pekka, Hohti, Riikka, Kiilakoski, Tomi & Kuusisto, Anna-Kaisa (2019) ”Olen katsonut televisiosta kuinka teillä on kunto korkealla”. Urho Kekkonen, Suomen lasten ensimmäinen presidentti? Teoksessa Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (toim.) Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen. Verkkojulkaisuja 148, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, 121–146.
 • Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2019) Tilasto-osio. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto, 9–112.
 • Hoikkala, Tommi & Kiilakoski, Tomi (2018) Digitalisaation pedagogiikka ja jatkuvan oppimisen ristiriidat. Teoksessa Teollisuuden palkansaajat (2018) Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisen osaamisen päivittämisessä. Edistys 01, Teollisuuden palkansaajat TP ry, 12–53.

http://www.tpry.fi/media/aineistot/ajankohtainen-materiaali/fin_02_tp_digiloikka_sivut.pdf

 • Pasi Haapakorva & Tiina Ristikari & Tomi Kiilakoski (2018) Toisen asteen opintojen keskeyttämisen taustatekijöitä. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto , 167–177.
 • Sami Myllyniemi & Tomi Kiilakoski (2018) Tilasto-osio. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto , 9–117.
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf
 • Kiilakoski, Tomi & Kinnunen Viljami (2017) Talolta kaduille – yhteisöllinen nuorisotyö työmuotona. Teoksessa Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Julkaisuja 42, Helsinki: Humanistinen amk & Julkaisuja 196, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 103-125.
 • Tuominen, Suvi, Holm, Isabella , Jaakola, Vesa & Kiilakoski, Tomi (2016) Nuorisotyöntekijän mediakasvatus on läsnäoloa. Teoksessa Leo Pekkala, Saara Salomaa & Sanna Spisák (toim.) Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016, 176–197. http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf
 • Kiilakoski, Tomi (2015) Valtaa oppilaille. Teoksessa Eeva Ervamaa & Heta Muurinen (toim.) Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus. Helsinki: Plan International Suomi. https://plan.fi/osallistavakoulu/#
 • Kiilakoski, Tomi & af Ursin, Pia (2014) Diginatiiveillako poikkevat lukutavat? Teoksessa Tommi Inkinen, Markku Löytönen & Anne Rutanen (toim.) Kirja muuttuvassa tietoympäristössä. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry., 89–101. Painettu ja digitaalinen versio. http://suomentietokirjailijat-fi-bin.directo.fi/@Bin/ce544146ec5fa3685a2731285d96c5d9/1408676943/application/pdf/382353/kirja_169x224_final.pdf.
 • Kiilakoski, T. (2014) Monenkirjavaa vaikuttamista: nuorten monista kansalaisuuksista. Teoksessa Sami Myllyniemi: Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura, 103-106.
 • Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorten yhteiskunnalliset osallistumistavat ja asenteet. Teoksessa Sami Borg (toim.) Demokratiaindikaattorit 2013. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Edita Prima, 99–122.
 • Kiilakoski, T. 2013. ”Inhimillisyys on yliarvostettua”. Ihmisviha koulusurmissa. Teoksessa Juri Nummelin (toim.) Misantropian historia. Turku: Savukeidas, 232-258.
 • Kiilakoski, T. & Kivijärvi, A. (2012) Seutukaupunki elinympäristönä: nuorten kokemuksia aikuisille rakennetussa kaupunkitilassa. Teoksessa Ari Hynynen (toim.) Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Acta 237, 85-101.
 • Junttila-Vitikka, P., Nivala, E., Tasanko, P., Kiilakoski, T. & Gretschel, A, 2011. Tilastollinen katsaus nuorten naisten ja miesten vaikutusmahdollisuuksiin kunnissa. Teoksessa Marjut Pietiläinen (toim) (2011) Nuori tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus, 181-192.
 • Kiilakoski, T. & Taiponen, J. 2011. Osallisuus ja osallistuminen verkkoperustaisessa nuorisotyössä. Humak, Sarja C 25 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 111, 75-89.
 • Kiilakoski, T. 2010. Korkatut pullot, pirun kusi ja alkoholistin maksat. Luonnostelmia osallistavaan päihdekasvatukseen. Teoksessa Merja Kylmäkoski, Sanna Pylkkänen & Reijo Viitanen (toim.) Yhteisöllisiä näkökulmia ehkäisevään päihdetyöhön. Sarja C21. Helsinki: Humanistinen amk, 143-161.
 • Kiilakoski, T. 2007. Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina. Teoksessa Kiilakoski & Gretschel (toim.) 2007. Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuroisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77, 8-25.
 • Kiilakoski, T. 2007. Kasvu moneen suuntaan – kriittinen pedagogiikka ja nuorisotyö. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 57-78.
 • Heikkinen, H., Rovio, E. & Kiilakoski, T. 2006. Toimintatutkimus prosessina. Teoksessa H. Heikkinen, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura, 78-93.
 • Tomperi, T. Vuorikoski, M.  & Kiilakoski, T. 2005. Kenen kasvatus ? teoksessa Kiilakoski ym. (toim.) Kenen kasvatus?, 7- 29
 • Kiilakoski, T. Koululaitos ja toiveet kehityksestä. 2005. Teoksessa Kiilakoski ym. (toim.) Kenen kasvatus?, 139-166.
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. 335 teoksessa Kiilakoski ym. (toim.) Kenen kasvatus?, 309-335.
 • Kiilakoski, T. John Locke ja kasvu täysi-ikäisyyteen. Teoksessa Kasvatuksen yhteisöt – uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Heidi Sinevaara-Niskanen & Raimo Rajala (Toim. 2003) Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2. http://ktk.urova.fi/kasvatuspaivat/filosofia_ja_semiotiikka.htm

C Tieteelliset monografiat

 • Räkköläinen, Mari & Tanja Laimi & Carola Åkerlund & Esa Iivonen & Tomi Kiilakoski & Sari Rannanpää & Jari Salminen (2022) Maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen kouluverkon muutoksissa ja muutosten vaikutukset alueiden elinvoimaan. Julkaisut 29:2022. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/11/KARVI_2922.pdf?fbclid=IwAR1WaSnB5PHEr-hr793oMVu5yTe0MhEdNog3d4yKi-bs0w269jTZd9seqvA
 • Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (toim.)(2022) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino.
 • Kivijärvi, Antti & Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi & Leskinen, Juha (2022) Lisääntyviä vastuita ja hidasta kasvua. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021. Lahti: Kanuuna & Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 238.
 • Kiilakoski, Tomi (toim.) (2022) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69, Helsinki: Valtion Nuorisoneuvosto, julkaisuja 237, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö.
 • Kantonen, HeikkSusi & Hännikäinen-Uutela, Anni & Kiilakoski, Tomi (2021) Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-372-3
 • Kääriälä, Antti & Keski-Säntti, Markus & Aaltonen, Mikko & Haikkola, Lotta & Huotari, Tiina & Ilmakunnas, Ilari & Juutinen, Aapo & Kiilakoski, Tomi & Merikukka, Marko & Pekkarinen, Elina & Rask, Shadia & Ristikari, Tiina & Salo, Jarmo & Gissler, Mika (2020) Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä. Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin latios & Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 228. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140741/URN_ISBN_978-952-343-582-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y (26.11.2020)
 • Piispa, Mikko & Ojajärvi, Anni & Kiilakoski, Tomi (2020) Tulevaisuususko hukassa? Nuoret ilmastoaktivistit ja keskustelu tulevaisuudesta. Muistio. Helsinki: Sitra. https://media.sitra.fi/2020/11/09121648/tulevaisuususko-hukassa.pdf (26.11.2020)
 • Kiilakoski, Tomi (2019) Youth Work Education in Finland. Publications 223, international 149, Helsinki: Finnish Youth Research Network/ Finnish Youth Research Society.
 • Ristikari, Tiina, Keski-Säntti, Markus, Sutela, Elina, Haapakorva, Pasi, Kiilakoski, Tomi, Pekkarinen, Elina, Kääriälä, Antti, Aaltonen, Mikko, Huotari, Tiina, Merikukka, Marko, Salo, Jarmo, Juutinen, Aapo, Pesonen-Smith, Anna & Gissler, Mika (2018) Suomi lasten kasvuympäristönä. Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & julkaisuja 210, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
 • Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) (2018) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino & Helsinki: Nuorisotutkimusseura.
 • Tiina Ristikari, Liisa Törmäkangas, Aino Lappi, Pasi Haapakorva, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Ari Hautakoski, Elina Pekkarinen, Mika Gissler (2016). Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 ikävuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä. Raportti 9/2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) & verkkojulkaisuja 101, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. http://nuorisotutkimus.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf
 • Kiilakoski, Tomi (2016) I am Fire but my Environment is the Lighter. Publications 179, Internet publications 98, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. http://nuorisotutkimus.fi/images/julkaisuja/i_am_fire_but_my_environment_is_the_lighter.pdf.
 • Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen, Ronnie Djupsund, jälkisanatJuha Nieminen (2015)Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 5 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 169.
 • Kiilakoski, Tomi (2014) Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. Julkaisuja 155. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura.
 • Kiilakoski, Tomi (2012) Kasvatus teknologisessa maailmassa. Julkaisuja 132.  Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
 •  Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2012) Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla? Verkkojulkaisuja 57. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.
 • Kiilakoski, Tomi (2012) Koulu nuorten näkemänä ja kokemana . Muistiot 2012:6. Opetushallitus.
 • Gretschel, Anu & Kiilakoski (toim.) 2012.  Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
 • Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi 2011. Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet. Julkaisuja 114. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura 
 • Kiilakoski, Tomi (2009) ”Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella”. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri. Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti. Verkkojulkaisuja 30. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura  http://nuorisotutkimus.fi/julkaisuja/sovittelu.pdf
 • Kiilakoski, Tomi (2009) Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa. Verkkojulkaisuja 28. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. http://nuorisotutkimus.fi/julkaisuja/viiltoja.pdf
 • Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.) 2007. Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuroisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77.
 • Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M.(toim.) 2005. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino.

D / E Muut julkaisut:

 • Kiilakoski, T. Mies joka nujersi riivaajansa. Musiikin suunta 3/2001, 75-77.
 • Kiilakoski, T. & Vuorikoski, M. Tarjolla vallankumouksellista pedagogiikkaa. Kasvatus 2/2002,. 214-217.
 • Kiilakoski, T. Taiteen omaperäisyyden puolustus. Musiikin suunta 2/2002.
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. Vallankumouksellista pedagogiikkaa vai silkkaa retoriikkaa?   Nuorisotutkimus 3/2002, 71-75.
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. Koulutuskritiikistä utopioihin  Aikuiskasvatus 4/2002, 350-352.
 • Kiilakoski, T. Aikuiskasvatus ja Brechtin ohje. Aikuiskasvatus 4/2003, 304-306.
 • Kiilakoski, T. Yliopisto ilman indoktrinaatiota Niin & näin 1/ 2004, 122-123.
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. Ei käy laatuun! Mitä laatukeskustelussa unohdetaan? Tiedepolitiikka 1/05, 57-61.
 • Kiilakoski, T. Inhimillistävän kasvatuksen puolesta. Nuorisotutkimus 2/2005, 74-76.
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. Konstruktivismi ja realismi. Kasvatus 5/2005, 404-407.
 • Kiilakoski, T. 2005. Kriittinen pedagogiikka koulun ulkopuolella. Kasvatustieteen päivien 2005 verkkojulkaisu, Huttunen, A-L. & Kokkonen, A. (toim.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnit politiikat. Suomen kasvatustieteellinen seura, 54-62. http://ebooks.jyu.fi/isbn9513923843.pdf.
 • Kiilakoski, T. Mikä ihmeen osallisuus? Osallisuushanke 2003-2007, Tiedote 2/2006. Opetushallitus, 6-7.
 • Kiilakoski, T. Tutkimusetiikka – yhteisiä sääntöjä ja itsenäistä harkintaa. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti 1.11.2006. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=126.
 • Kiilakoski, T. Missä pohjoisen nuoret näkyvät? Nuorisotutkimusken verkkokanava Kommentti 23.5.2007. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=256.
 • Kiilakoski, T. Yhteistoiminnallisen oppimisen ylistys, Aikuiskasvatus 3/2007, 237-239.
 • Gretschel, A. & Kiilakoski, T. 2008. Lapset ja nuoret: kuntalaisia, toimijoita, subjekteja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:20. Lapsiasiavaltuuten vuosikirja 2008, 84-91.
 • Kiilakoski, T. Oppimisen monet kasvot. CIMOn verkkolehti Campus, 1/2008. http://home.cimo.fi/campus/1_2008/oppiminen.html.
 • Kiilakoski, T. Lapset ja yhteiskuntasopimus. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. 6.11.2008. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=473
 • Kiilakoski, T. Avoimet oppimisympäristöt vastuullisuuteen kasvamisen areenoina. Teoksessa Rohweder, L. (toim.) Kasvaminen globaaliin vastuuseen. Opetusministeriön julkaisuja 2008:40, 168-169.
 • Kiilakoski, T. 2009. Katkelmia negatiivisesta ajattelijasta. [Kirja-arvio. O-P. Moisio (toim.) Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta.] Sosiologia 46(1), 62-63.
 • Kiilakoski, T. 2009. Koulusurmaajan muotoutuminen.  Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=535.
 • Kiilakoski, T. 2009. Kouluväkivalta ja koettu turvallisuus. Teoksessa Hoikkala, T. & Suurpää, L. (toim.) Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 25, 19-21. http://nuorisotutkimus.fi/julkaisuja/kauhajoki.pdf.
 • Kiilakoski, T. 2009. Kouluampumiset kouluväkivaltana. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti 20.8.2009. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=639.
 • Kiilakoski, T. 2009. Kouluampumiset ovat osa kouluväkivallan perinnettä. Haaste 3/2009.
 • Kiilakoski, T. 2009. Nuorisotilojen äärellä. Kommentti 17.11.2009. http://www.kommentti.fi/kolumnit/nuorisotilojen-%C3%A4%C3%A4rell%C3%A4.
 • Kiilakoski, T. 2009. Yhteiskuntapolitiikka syytettynä. Tieteessä tapahtuu 8/2009, 61-63.
 • Kiilakoski, T. 2010. Vertaissovittelu kofliktin kohtaamisen keinona koulussa. Nuorisotutkimus 28(1), 89-92. Katsaus.
 • Kiilakoski, T. 2010. Nuoret ja nuorisotyö verkossa. Haaste 3/2010, 19-21.
 • Kiilakoski, T. 2010. ”Meillä on tää kävijäkunta vaihtumassa nyt kun edelliset vakikävijät on lähteneet” eli miten tyhjä tila täytetään. Kommentti 26.11.2010. http://www.kommentti.fi/viikon-v%C3%A4ite/%E2%80%9Dmeill%C3%A4-t%C3%A4%C3%A4-k%C3%A4vij%C3%A4kunta-vaihtumassa-nyt-kun-edelliset-vakik%C3%A4vij%C3%A4t-l%C3%A4hteneet%E2%80%9D-eli-miten-.
 • Kiilakoski, T. 2011. Kritiikin kokonaishahmo: Ivan Illichin koulutus- ja yhteiskuntanäkemyksistä. Kasvatus & aika 1/2011. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=384.
 • Kiilakoski, T. & Gretschel, A. (2011) Onko tavoitteena vain epäpoliittinen osallisuus? Teoksessa Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (toim.) Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? Verkkojulkaisusarja 43. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. http://nuorisotutkimus.fi/julkaisuja/ohjaus.pdf
 • Kiilakoski, T. (2011) Elämästä sanoissa ja sanoilla, jotka pettävät. Aikuiskasvatus 4/2011 (arvio).
 • Kiilakoski, T. (2012) Kuntaliitosten myötä lisääntyvät välimatkat eriarvoistavat nuorten elämä. Kommentti 28.2.2012. . http://www.kommentti.fi/viikon-v%C3%A4ite/kuntaliitosten-my%C3%B6t%C3%A4-lis%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t-v%C3%A4limatkat-eriarvoistavat-nuorten-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4.
 • Kiilakoski, T. (2012) Nuoret ja tulevaisuus. Futuuri. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiakastiedote 1/2012. http://ffrc.utu.fi/julkaisut/Futuuri/Futuuri_1-2012.pdf.
 • Kiilakoski, T. (2012) Osallisuus – jaettu käsite, yhteinen tehtävä. Etusivu. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti. 12.4.2012. www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2012/1204/teemapalsta.html?lang=fi.
 • Kiilakoski, T . (2012) Sama kategoria, eri elämäntilanteet. Kommentti 17.4.2012. http://www.kommentti.fi/kolumnit/sama-kategoria-eri-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet.
 • Kiilakoski, T. (2012) Koulumatkalla kiusaamiseen pitää puuttua. Helsingin Sanomat. Vieraskynä 23.9.2012. http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Koulumatkalla+kiusaamiseen+pit%C3%A4%C3%A4+puuttua/a1348308298647.
 • Kiilakoski, T. (2012) Irralliset nuoret. Lapin kansa 14.10.
 • Kaarniemi, Asta & Kiilakoski, Tomi (2012)Osallisuusraportti. Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuus Oulun seudun kunnissa 2012. Oulun seutu & Tukeva. http://oulu.ouka.fi/seutu/Tukeva2/Osallisuusraportti.pdf.
 • Kiilakoski, T. (2013) Paskaa nuorisotyötä. Nuorisotyö 1/2013, 15.
 • Kiilakoski, T. (2013) Miten kohdata teknologinen maailma nuorisotyössä? Viikon näkökulma Verke- verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus. 8.3.2013. http://www.verke.org/ajankohtaista/viikon-nakokulma/item/143-miten-kohdata-teknologinen-maailma-nuorisotyossa.
 • Tietoa tarvitaan. Nuorisotutkimus 31(1), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2013) Demokratian virityksistä vaikutuksiin. Etusivu. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti. 18.4.2013  http://www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2013/1804/vaikutuksia.html?lang=fi.
 • Kiilakoski, T. (2013) Ja huomenna meillä on vieläkin enemmän tehokkaita välineitä. Katsaus: lektio. Kasvatus & Aika 7(2)2013, 32–35.
 • Rajat ja limitit. Nuorisotutkimus 31(2), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Tieto ja tietämättömyys. Nuorisotutkimus 31(3), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski. T Epämuodollinen oppiminen innostaa. LukiSitko. Moniammatillinen lehti oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta. 2/2013, 10.
 • Liike ja sidos. Nuorisotutkimus 31(4), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski. T. (2013) Miten sinulla menee? EHYT Teema 1, 17.
 • Kiilakoski. T. (2014) Kahdenlaisia ja kolmenlaisia ihmisiä. Teoksessa Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Julkaisuja 150, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 24–27.
 • Kiilakoski, T. (2014) Härkälän apinajuttu. Etnografia koulusta nuorten ympäristönä. Arvio teoksesta Apina pulpetissa.  Kasvatus & Aika 8 (2), 97–99¨
 • Perhe ja aika. Nuorisotutkimus 32(1), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2014) Osallistumisen uudet muodot. Teoksessa Marja-Liisa Rajakangas (toim.) Historiallisen turmeltunut nuoriso ? – Nuorten ajatuksia yhteiskunnasta, työstä, ay-liikkeestä ja vaikuttamisesta. Pamflettisarja. STTK, 8–14. •        Kiilakoski, T. (2013) Epämuodollinen oppiminen innostaa. LukiSitko. Moniammatillinen lehti oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta 2/2013, 10.
 • Kiilakoski, T. (2014) Osallistumisen uudet muodot. Teoksessa Marja-Liisa Rajakangas (toim.) Historiallisen turmeltunut nuoriso ? – Nuorten ajatuksia yhteiskunnasta, työstä, ay-liikkeestä ja vaikuttamisesta. Pamflettisarja. STTK, 8–14.
 • Nuorisotyö ja hyvinvointi. Nuorisotutkimus 32(2), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2014) Nuorisotyön tulevaisuus. Alkupuheenvuoro. Nuorisotutkimus 32(1), 33.
 • Kiilakoski, T. (2014) Kommenttipuheenvuoro: Pilarien varassa.  Nuorisotutkimus 32(1), 60–70.
 • Kiilakoski, T. (2014) Nuorisotyön ja koulun yhteistyö. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti ELO. http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2014/10/15/nuorisotyon-ja-koulun-yhteistyo/
 • Kiilakoski, T. (2014) Kohti ja ohitse. Nuorisotutkimus 32(4), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2015) Avartti-ohjelma: Kun nuori itsessään on tärkeä. Avartti-säätiö. http://avartti.fi/a/uutiset/avartti-ohjelma-kun-nuori-itsessaan-on-tarkea/. 3.2.2015.
 • Kiilakoski, T. (2015) Kaikkien osallisuus tarkoittaa jokaisen osallisuutta. Haaste-blogi, Poikien talo, Oulu. http://poikientalo-oulu.fi/kaikkien-osallisuus-tarkoittaa-jokaisen-osallisuutta/
 • Kiilakoski, T. & Suurpää, L. (2015) Nuorisolakiuudistuksen aluekierros. Tusina tutkijahavaintoa. Kommentti 11.5.2015. http://www.kommentti.fi/node/1082
 • Kiilakoski, T. (2015) Se joka karkuun pääs? Nuorisotyö 4/2015, 18–21.
 • Kiilakoski, T. (2015) Luvut ja laadut. Nuorisotutkimus 33(1), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2015) Nuoret ja demokratia. Kolumni. Tieto nuorista. https://tietoanuorista.fi/nuoret-ja-demokratia/.
 • Kiilakoski, T. (2015) Kommentti: Liikettä, liukua ja kasvatusta. Teoksessa Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2015. Allianssi & Kuntaliitto, 64.
 • Kiilakoski, T. (2015) Toiminta ja mahdollisuusehdot. Nuorisotutkimus 33(2), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2015) Nuorisotyön merkitystä on kirkastettava. Näkökulma 5. Nuorisotutkimusseura ry. http://nuorisotutkimus.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Nakokulma06_Nuorisoty%C3%B6n_luonnetta_ja_merkityst%C3%A4_on_kirkastettava.pdf.
 • Mäntylä, N. & Kiilakoski, T. (2015) Nuorisotyö norminpurkutalkoiden pyörteissä. Näkökulma 10. Nuorisotutkimusseura ry. http://nuorisotutkimus.fi/sites/default/files/Nakokulma10_nuoruus_hallitusohjelmassa_nuorisotyo.pdf
 • Kiilakoski, T. (2015) Koulu ja koulutus.  Nuorisotutkimus 33(3-4), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Normaali ja ero.  Nuorisotutkimus 34(1), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Lausunto raportista ”Nuorten aikuisten tuen tarpeet ja niihin vastaaminen”. Teoksessa Arja Honkakoski, Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi (2016) Nuorten aikuisten tuen tarpeet ja niihin vastaaminen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 41, 93–96.
 • Kiilakoski, T. (2016) Työ ja elämä. Nuorisotutkimus 34(2), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Kasvu ja ihmisen vaillinaisuus. Nuorisotutkimus 34(3), 1­–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Nuorisotutkimus ja ihmeiden arkkitehti. Nuorisotutkimus 34(4), 1–4.
 • Kiilakoski, T. (2017) Maakuntauudistus ei huomioi nuoria. Savon Sanomat  31.7., Maanantaivieras, B3.
 • Kiilakoski, T. (2017) Nuorisotyö ansaitsee ammattilehden. Nuorisotyön puolesta– blogi. https://nuorisotyonpuolesta.wordpress.com/2017/11/08/nuorisotyo-ansaitsee-ammattilehden.
 • Kiilakoski, T. (2018) Ikkuna digitaaliseen nuorisotyöhän: pohdintoja SomeCampista .Verke. Blogi. 2.6.2018. https://www.verke.org/blog/ikkuna-digitaaliseen-nuorisotyohon-pohdintoja-somecampista-2018/
 • Kiilakoski, Tomi (2018) Nuoret eivät opi vaikuttamaan. Savon Sanomat 6.8. Maanantaivieras, aliokirjoitus
 • Kiilakoski, T. & Lundbom, P. (2018) Seppo Körkkö in memoriam. Nuorisotutkimusseura. https://nuorisotutkimus.fi/ajankohtaista/uutiset/1965-seppo-korkko-in-memoriam.
 • Kiilakoski, T. (2019) Aika kääriä hihat. Nuorisotyö 1/2019, 50-51.
 • Kylmäkoski, Merja & Kiilakoski, T. (2019) ”Our rights, our freedom, our Europe”: Nuorisotyön koulutus Euroopassa. Humak, Future Hub. 8.4.2019. https://www.humak.fi/blogit/our-rights-our-freedom-our-europe-nuorisotyon-koulutus-euroopassa/
 • Piispa, Mikko, Myllyniemi, Sami, Kiilakoski, Tomi (2019) Lukijalta: nuorten ilmastovaikuttaminen ei ole yllätys. Turun Sanomat, mielipidekirjoitus. 11.4.2019. https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4541190/Lukijalta+Nuorten+ilmastovaikuttaminen+ei+ole+yllatys?fbclid=IwAR2BR6HeZbGP64hsxoP9yAArYTfwhYHlWaLXADD4MayTeUIgYWj_zJG2lsA
 • Rautapuro, Juhani, Heikkinen. Hannu L.T. & Kiilakoski, Tomi (2019) Lobbareiden ja pikapolitiikan jälkeen nyt voisi olla. Lukijan mieipide, Helsingin Sanomat 17.5.2019. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006107566.html
 • Kiilakoski, Tomi (2019) Tempoilevaa koulutuspolitiikkaa. Maanantaivieras. Savon Sanomat,8.7.2019, B3.
 • Kiilakoski, Tomi (2019) Pelaaminen elämäntapana. Nuorisotyö 3/2019, 6–8.
 • Kiilakoski, Tomi (2019) Kohti uutta vuosikymmentä. Nuorisotyö 3/2019, 48–49.
 • Kiilakoski, Tomi, Pekkarinen, Elina & Salasuo, Mikko (2020) Jääkaappimagneetteja tulen ja jään maassa – Islannin mallia etsimässä. Näkökulma 53, Nuorisotutkimusseura ry. / Nuorisotutkimusverkosto. 4.3.2020. https://nuorisotutkimus.fi/nakokulma53?fbclid=IwAR2PbGuAjaVnw7vEkfH8GJAWSty1URhUXnyc77pNqGUS0iTn2jJgaf6p3HQ
 • Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi (2020) Blogikirjoitus: Nuorisotyötä tarvitaan eriarvoisuuden purkamiseen. Aseman lapset ry. Uutiset. https://www.asemanlapset.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/blogikirjoitus-nuorisotyota-tarvitaan-eriarvoisuuden-purkamiseen?fbclid=IwAR3EGTjMYOSYHME5K5pSSlJYqj8ZUZh76RiuDuUfzi35nr42RoItFjic-5A (29.4.2020)
 • Kiilakoski, Tomi (2020) Suomen vetovuoro Euroopassa. Nuorisotyö 1/2020, 42–43.
 • Kiilakoski, Tomi (2020) Ettemme näkisi pelkkää sormea. Nuorisotyö 1/2020, 44–45.
 • Kauppinen, Eila, Kiilakoski, Tomi & Lahtinen. Jenni (2020) Nuorisotyötä koronan aikaan. Näkökulma 67. Nuorisotutkimusseura ry. / Nuorisotutkimusverkosto. https://nuorisotutkimus.fi/nakokulma67
 • Kiilakoski, Tomi (2020) Puupäätelmiä osallisuudesta. Nuorisotyö 3/2020, 42-43.
 • Kiilakoski, Tomi (2020) Siirtymäkoneiston kriittinen luenta. Kirja-arvio teoksesta Brunila & Lundahl (toim.) 2020. Youth on the move. Tendencies and tensions in youth policies and practices. Aikuiskasvatus  40 (4), 380–381.
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Luuta. Nuorisotyön 1/2021, 44–45.
 • Kiilakoski, Tomi(2021) WIthout wings of learning one remains a prisoner of the ground. Käännetty 29 kielelle. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/experts/without-wings-of-learning.htm
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Että voisi elää hyvin elämisen arvoisessa maailmassa. 40 näkökulmaa rauhaan. Rauhankasvatusinstituutti. https://rauhankasvatus.fi/elementor-5618/?fbclid=IwAR3ARlRouGd3EXWi0Q01mXPqaybdfL4Ae1pE5QgRsHNK6yKK-BCXsZYvEJI
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Ilo, vakava asia. Nuorisotyö 2/2021, 44–45.
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Tutkimuksen rikastamisesta mielikuvituksella. Kirja-arvio teoksesta Ryynänen, Sanna & Rannikko, Anni (toim.) Tutkiva mielikuvitus. Helsinki: Gaudeamus. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja Vol. 22, 229–234. https://doi.org/10.30675/sa.110972
 • Kiilakoski, Tomi (2021) Kolme katkelmaa kohtaamisesta. Nuorisotyö 3/2021, 42–43.
 • Kiilakoski, Tomi (2022) Aikuisten huolilinssien läpi nuoria ei näe selvästi. Kaleva 9.1.2022. Puheenvuoro.
 • Kiilakoski, Tomi & Lahtinen, Jenni & Kauppinen, Eila (2022) Nuorisotyötä koronan aikaan II. Vuosi 2021. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Näkökulma 85. https://nuorisotutkimus.fi/nakokulma85 (10.2.2022) 
 • Kiilakoski, Tomi (2022) Nuorisotyötä ei ole ilman suhteita. Nuorisotyö 1/2022. https://nuorisotyolehti.fi/nuorisotyota-ei-ole-ilman-suhteita/
 • Kiilakoski, Tomi & Kauppinen, Eila (2022) Tutkimustietoa nuorista ja nuorisotyöstä koronan aikana. Nuorisotyö 2/2022, 16-17.
 • Kiilakoski, Tomi (2022) Sota ja rauhankasvatus. Nuorisotyö 2/2022, 44–45.
 • Kiilakoski, Tomi (2022) Kohtuullisuus kaikessa kasvatuksessa. Kasvua katsomuksesta -blogi 7.9.2022. https://kasvuakatsomuksestablogi.wordpress.com/2022/09/07/kohtuullisuus-kaikessa-kasvatuksessa/
 • Kiilakoski, Tomi (2022) Osallisuus on koko koulun asia. Oppiva verkosto 7.11.2022. https://oppivaverkosto.fi/osallisuus-on-koko-koulun-asia/
 • Kiilakoski, Tomi (2022) Kun aikuinen kiusaa tai ei kuuntele. Nuorisotyö 3/2023, 44–45.
 • Kiilakoski, Tomi (2023) Missä on nuoria, siellä on kulta-aika. Nuorisotyö 1/2023, 50–51.