Hyppää sisältöön

Konsttestarnas kulturbesök ökar ungdomarnas kulturellt kapital

Konsttestarna är ett stort projekt som tar med alla åttondeklassare i Finland och deras lärare på 1–2 högklassiga konstbesök om året. Konsttestarna når årligen cirka 65 000 personer i alla kommuner i Finland. Projektet skapades i samarbete mellan Suomen kulttuurirahasto (SKR), Svenska kulturfonden (SKF) och Förbundet för barnkulturcenter i Finland (FBKF).

Deltagande i Konsttestarna har haft en mångskiftande inverkan på ungdomarnas kulturella kapital. I denna undersökning, som publiceras i dag (Anton Schalin & Miikka Pyykkönen: Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor) intervjuades olika konstinstitutionernas representanter och två- eller svenskspråkiga ungdomar som hade besökt Konsttestarresor. En betydande del av intervjuade ungdomarna hade aldrig tidigare besökt en konstföreställning eller ett konstmuseum, och för dessa ungdomar har Konsttestarna varit en unik möjlighet att uppleva högkultur.

Språket var väl beaktat på resorna och i konstinstitutionerna. Besöken riktade till två- och svenskspråkiga ungdomar lyckades även där profileringen inte direkt var riktad till den svenskspråkiga minoriteten: ungdomarna fick service på sitt modersmål, vilket sänkte tröskeln för besök framöver. Uppfattningar och erfarenheter av ungdomar som bor i svensk- eller tvåspråkiga områden och svenskspråkiga konstinstitutioners uppfattningar och erfarenheter skilde inte mycket från de finskspråkiga, när två andra reda publicerats rapporterna har visat.

Intervjuade ungdomarnas kulturella intressen varierade väldigt mycket, men allmänt taget hade resorna en positiv inflytande på deras kulturellt kapital. Många av de intervjuade sade att resorna väckt intresse för kreativa hobbyer och även för kulturtjänster, vilket betyder att Konsttestarna har väl nått sitt mål. Konsttestarna har också ökat samhällens kulturdemokrati, det vill säga att projektet har förstärkt ungdomarnas möjligheter att besöka högkulturella evenemang. Genom att inbjuda ungdomarna till konstinstitutioner har Konsttestarna också understrukit deras status som en legitim publik och som konstkonsumenter.

Emellertid är mycket av Konsttestarnas potential fortfarande outnyttjad. Den främsta orsaken är skolornas bristfälliga för- och efterarbete kring besöken på konstinstitutionerna, vilket försämrar ungdomarnas jämlika utgångspunkt för att uppleva kultur. I värsta fall kan denna brist stärka skillnaderna mellan ungdomarna när det gäller de kulturella kapitalet som baserar sig på familjebakgrund. Utan förberedelser inför besöket kan ungdomarna uppleva konsten som svårbegriplig, vilket kan minska deras vilja att besöka liknande evenemang i framtiden.

Allmänt taget verkade det som att Konsttestarna ändå lyckades utöka kulturella kapitalet genom att göra kulturinstitutionerna och det högkulturella innehållet tillgängligt för alla åttondeklassare oavsett familjebakgrund, modersmål eller boendeort. Konsttestarna är en kulturhistoriskt betydelsefull och globalt unikt projekt, som har hjälpt konstinstitutionerna att utveckla sitt kunnande och sin praxis för sin unga publik samt främjat ungdomarnas självständiga förhållande till kultur.

Information om publikation

Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor  -teoksen kansikuva.

Anton Schalin & Miikka Pyykkönen: Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor. Ungdomsforskningssällskapet/Ungdomsforskningsnätverket, publikationer 236. Serie: Kenttä, språk: svenska, 124 s., häftade, ISBN 978-952-372-027-5, ISSN 1799-9219, kl 7, 30.1, 2021, 24 euro

Boken går att beställa i vår netbutik och den ska säljas i Rosebud Books (Rosebud Sivullinen, Kajsaniemigatan 5, Helsingfors och www.rosebud.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)) och Tiedekirja (Snellmansgatan 13, Helsingfors och www.tiedekirja.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)). Boken kan även beställas i vilken bokhandel som helst i Finland.

Boken har även publicerats på internet i adressen https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut, ISBN 978-952-372-028-2 (pdf), ISSN 1799-9227 (pdf).

Denna publikation har gjorts i samarbete med Svenska kulturfonden.

Övriga information

Anton Schalin

tel. 050 361 0262

anton.schalin@gmail.com

Miikka Pyykkönen

tel. 040 805 4183

miikka.pyykkonen@jyu.fi

Jaa somessa: