Hyppää sisältöön

Tutkimustoiminnan periaatteet

Tavoitteemme on olla johtava nuoria ja nuoruutta koskevaa tietoa tuottava asiantuntijaorganisaatio Suomessa.

Tutkimustoimintamme lähtökohtia ovat monitieteisyys, eettisyys sekä akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen. Asetelma laventaa totuttua ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja tutkijarooleista. Tutkimustoimintaa toteutetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Monipuolinen ja vahva osaaminen

Tutkimustoiminnassamme pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen yhdistämiseen sekä katsomaan totuttujen tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle. Tutkimme yhteiskuntaa ja yhteisöjä, nuorten ajankohtaisia näkemyksiä ja elinoloja, nuorisotyötä, nuorten käyttämiä ja nuorille tarkoitettua palveluita sekä nuoria koskettavaa päätöksentekoa.

Tutkimuksessamme olennaista on monipuolisuus, millä tarkoitetaan tieteiden rajoja ylittävää yhteistyötä, monipuolista tutkimusmenetelmien käyttöä ja innovatiivista uteliaisuutta uusia ilmiöitä kohtaan. Nuoria ja nuoruutta lähestytään yksilöiden, ryhmien ja kulttuurien, ikä-, sukupolvi- ja institutionaalisten suhteiden sekä julkisten mielikuvien näkökulmista.

Nuorisotutkimusseuralla on vakiintunut asema nuorisopoliittisesti relevantin ja nuoria koskevan tutkimustiedon luotettavana tuottajana.

Soveltavaa, monimenetelmäistä ja ajankohtaista

Tutkimustoimintamme perustana on vahva akateemisen perustutkimuksen osaaminen, jonka pohjalta toteutamme ja edistämme yhteiskunnasta kumpuavaa soveltavaa tutkimusta ja tutkimusta yhteiskunnan tarpeisiin. Perustutkimus auttaa tekemään parempaa soveltavaa tutkimusta ja vastaavasti soveltava tutkimus tuottaa tietoa ja tiedon tarpeita myös akateemiseen tutkimukseen.

Pystymme tarttumaan nopeastikin ajankohtaisiin nuoria ja nuoruutta koskeviin tiedontarpeisiin. Vertaisarvioitu tutkimus sekä ymmärrys nuorisoalan esiin tuomista ja nuorten maailmaan liittyvistä keskeisistä ilmiöistä luovat perustan, jonka pohjalta on mahdollista osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Säännöllistä, jatkuvaa ja innovatiivista tiedonkeruuta

Tutkimustoiminnan yhtenä perustana on yhteiskunnallisesti relevantin säännöllisen ja pitkäjänteisen tutkimustiedon tuottaminen. Toistuvat kyselytutkimukset, Nuorisobarometri ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus, ovat toimintamme kantavaa ydintä. Esimerkiksi Nuorisobarometrin 30 vuoden mittainen aikajänne vuodesta toiseen samanlaisina toistuvat kysymykset ja mahdollistavat muutosten seuraamisen ja todellisten ajassa tapahtuneiden trendien havaitsemisen.

Suunnitelmallista työotetta sekä monipuolisia, eettisesti kestäviä tiedon tuottamisen tapoja tarvitaan, jotta saadaan tietoa pitkällä aikavälillä ja jotta myös nopeisiin tiedon tarpeisiin voidaan vastata laadukkaasti.

Nuorten toimijuutta vahvistavaa tutkimusta

Vahvistamme tutkimuksen keinoin nuorten toimijuutta ja osallisuutta sekä nostamme esiin nuorten näkemyksiä ja kokemuksia yhteiskunnassa. Pyrimme avaamaan nuorisokulttuurisia ja muita nuoruuteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnallisessa keskustelussa, eri sukupolville, nuorten näkökulmasta. Ongelmalähtöisyyden sijaan tutkimuksemme kohdistuu erityisesti nuorten panokseen yhteiskunnassa ja maailmassa sekä nuorten omiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Olemme nuorten puolella, mutta se ei tarkoita, että olisimme aina nuorten kanssa samaa mieltä.

Nuorisotutkimusseuran tutkimuksessa kiinnitetään tietoisesti huomiota nuorten yhdenvertaisuuteen. Nuoret eivät ole homogeeninen joukko vaan tarvitsemme tietoa nuoruuden eri muodoista, erilaisista nuorista ja nuorten näkemyksistä laajasti.

Nuorisotutkimusseura kansalaisjärjestönä pitää tärkeänä nuorten kuulemista ja osallistamista tutkimukseen. Teemme syventävää tutkimusta muun muassa nuorten haastattelujen ja myös nuoret kanssatutkijoina mukaan ottavan etnografian keinoin.

Vaikuttavuutta monipuolisista verkostoista

Toimintamme vaikuttavuutta lisäävät laajat yhteiskunnalliset verkostot ja aktiivinen vaikuttamistyö. Monikenttäinen yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, verkostojen ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta kansalaisjärjestökentän ja nuorisopoliittisten toimijoiden kanssa on luonteva osa Nuorisotutkimusseuran toimintaa.

Toimintamme vaikuttavuutta lisää tiivis yhteistyömme nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotutkimusseuralla on vahva osaaminen nuorisotyön tutkimuksessa, joka perustuu kumuloituvaan, systemaattiseen ja kriittiseen tulokulmaan nuorisotyön tuloksista ja vaikutuksista sekä tutkimustietoon nuorista nuorisotyön palveluiden käyttäjinä ja niihin osallisina.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.