Hyppää sisältöön

Säännöt

Nuorisotutkimusseuran sääntöjen lisäksi yhdistyksellä on myös muita toimintaa tarkentavia ohjeita työjärjestyksiä.

Hyväksytty kevätkokouksessa 27.5.2020.

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nuorisotutkimusseura r.y., Ungdomsforskningssällskapet r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää nuorisotutkijoiden , yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä yhteistoimintaa, tekee aloitteita nuorisotutkimuksen edistämiseksi, kehittää tutkijoiden välisiä kansainvälisiä yhteyksiä, harjoittaa viestintää, järjestää seminaareja ja koulutustoimintaa sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Nuorisotutkimusseura hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa, jonka tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistys voi myös ottaa kannatusjäseniä sekä kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai on toiminut yhdistyksen tarkoituksia vastaan. Kannatus- ja varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita maksuja.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä nimeää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. valvoa yhdistyksen toimintaa
 2. hoitaa yhdistyksen taloutta
 3. ottaa palvelukseen yhdistyksen tutkimusjohtaja ja tutkimusprofessori
 4. asettaa tarvittaessa toimikuntia sekä määrätä niiden tehtävät ja valita niihin jäsenet
 5. hoitaa muut sille kuuluvat tehtävät

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat sen palveluksessa työskentelevät tutkimusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös etäyhteydellä, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Ohjeet etäyhteydellä osallistumiseen annetaan yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista (yhdL 20§) jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni, kannatusjäsenellä vain puhe- ja esitysoikeus. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen esityslista;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen esityslista;
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle;
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Johtosäännöt

Yhdistyksellä voi näiden sääntöjen lisäksi olla myös muita johtosääntöjä ja työjärjestyksiä.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.