Hyppää sisältöön

Ohjeet kirjoittajille

Nuorisotutkimusverkoston ja -seuran julkaisusarjan lähtökohtana on tuottaa yhteiskunnallisesti puhuttelevia, tieteellisesti päteviä ja uusia näkökulmia avaavia julkaisuja. Julkaisusarja koostuu ajankohtaisista nuoruutta koskevista väitöskirjoista, monografioista, artikkelikokoelmista ja tutkimusraporteista. Julkaisusarja jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: Tiede, Kenttä ja Liike.

 • Tiede-sarjassa ilmestyvien teosten sisältö ja tyyli ovat akateemisten kriteerien mukaisia. Teokset käyvät läpi referee-menettelyn.
 • Kenttä-sarjaan kuuluvat erilaiset raportit ja selvitykset.
 • Liike-sarjassa ilmestyvät ajankohtaiset yhteiskunnalliset puheenvuorot.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen aiheiden tulee olla nuorisotutkimuksellisia ja käsitellä nuorisoa tai nuoruutta. Käsikirjoituksen laajuus noin 70–150 sivua. 

Julkaisut tuotetaan painettuina tai verkkojulkaisuina.

Ohjeet kirjoittajalle

Lyhennelmä ja kirjoittajakuvaus

 • Lähetä julkaisun käsikirjoitus Word- tai rtf-tiedostona sähköpostitse toimitussihteeri Tanja Konttiselle. Artikkelikokoelman kaikki tekstit ja materiaalit kootaan mieluiten yhteen tiedostoon.
 • Lähetä käsikirjoitustekstin mukana myös 150–250 sanan tiivistelmä ja englanninkielinen abstract sekä tekstiä kuvaavat asiasanat (3–7 kpl). Suomenkielisten asiasanojen luettelo löytyy Yleisen suomalaisen ontologian YSOn sivulta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).
 • Lähetä myös lyhyt, muutaman rivin kuvaus itsestäsi (oppiarvo, titteli tai tehtäväkuvaus, missä teet tutkimusta, mitä aiheita tutkit jne.) kirjoittajatietosivua varten.

Teksti

 • Otsikkotasot tulisi rajoittaa mieluiten kahteen otsikkotyyppiin: pääotsikoihin ja väliotsikoihin.
 • Otsikoita ei numeroida.
 • Väliotsikoiden tulee olla informatiivisia ja sujuvia. Väliotsikko kertoo tiiviisti ja kiinnostavasti, mitä seuraavaksi on tulossa. Väliotsikot Johdanto tai Lopuksi ovat turhan latteita, niiden tilalle kannattaa keksiä sisältöä kuvaavampi vaihtoehto. Väliotsikkoa ei tulisi sijoittaa suoraan pääotsikon alle, koska teksti alkaa pääotsikon jälkeen leipätekstillä.
 • Vieraskieliset termit kursivoidaan.
 • Vältä sivulauseiden sivulauseita, toistoa ja turhaa tutkimus-jargonia. Mieti, kenelle kirjoitat.
 • Usein sivistyssanan voi korvata vastaavalla suomenkielisellä ilmaisulla.
 • Kappaleet kannattaa pitää tarpeeksi lyhyinä.
 • Kursivointeja ja lihavointeja ynnä muita tekstimuotoiluja tulisi käyttää mahdollisimman vähän. Etenkin artikkelikokoelmissa on vaikea saada yksittäisten kirjoittajien erilaisia malleja yhdenmukaistettua.
 • Noin 40 sanaa ylittävät sitaatit tulisi erottaa muusta tekstistä, jolloin sitaattimerkkejä ei käytetä.
 • Käytä tekstinsisäisissä sitaateissa lainausmerkkejä. Tämä on ”oikeaoppisen lyhyt lainausmerkkisitaatti”.
 • Tekstinsisäisissä viitteissä käytä joko (Hall 1991, 23–24) tai (Hall 1991).
 • Kun kirjoittajia on enemmän kuin yksi, käytä &-merkkiä toiseksi viimeisen ja viimeisen kirjoittajan nimen välissä.
 • Jos kirjoittajia on enemmän kuin kolme, voit käyttää tekstinsisäisissä viitteissä jo ensimmäisen maininnan yhteydessä ensimmäisen kirjoittajan nimeä ja sen perään ym. ja vuosiluku.
  Esimerkiksi (Feldmann-Wojtachnia ym. 2010) eikä (Feldmann-Wojtachnia & Gretschel & Helmisaari & Kiilakoski & Matthies & Meinhold-Henschel & Roth & Tasanko 2010).
  Älä käytä muotoa et. al.
 • Lähdeviitteissä mainittu teos muotoon mt. Esimerkiksi: (mt., 123–132).
  Älä käytä muotoa ibid.
 • Taulukot ja kuviot numeroidaan [(Taulukko 1), (Kuvio 4), (Kuva 3)] sekä otsikoidaan ja varustetaan tarvittaessa selittävällä kuvatekstillä. Mukaan liitetään myös alkuperäiset tiedostot, joista taittaja saa työstettyä taulukoille, kuviolle ja kaavioille yhtenäisen ulkoasun.
 • Kirjojen, lehtien, elokuvien ja muiden teosten nimet kursivoidaan leipätekstissä, esimerkiksi:
  Nuorten elinolot -vuosikirjassa…
  Kuten Annettu, otettu itse tehty – Nuorten vapaa-aika tänään -teoksen esipuheessa painotetaan…
 • Artikkeleiden nimissä käytetään lainausmerkkejä:
  Tuomas Martikainen artikkelissaan ”Nuoret muslimit” (Martikainen 2009)…
 • Jos kirja julkaistaan myös verkossa, kirjoita erilliseen tiedostoon vaihtoehtoinen teksti eli yhden tai useamman virkkeen mittainen kuvaus siitä, mitä kuvat ja kuviot esittävät. Tämä on tärkeää verkkojulkaisun saavutettavuuden (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)vuoksi.

Viitteet ja muotoilu

 • Alaviitteitä voi käyttää. Viitteiden käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan rajata kohtuulliseksi. Yritä pitää viitetekstit mahdollisimman lyhyinä.
 • Teksti tulee olla ehdottomasti tavuttamattomassa muodossa. Rivinvaihtonäppäintä ei tule erikseen käyttää kuin varsinaisten kappaleenvaihtojen yhteydessä. Oikean reunan tasausta tai muita muotoiluja (esim. tekstinkäsittelyohjelman automaattiset otsikkotasot) ei tule liioin käyttää.

Lähdeluettelo

Kaikki tekstissä mainitut teokset tulisi löytyä aakkosjärjestyksessä lähdeluettelosta. Teoksen nimi laitetaan, kuten kustantaja on sen bibliografiasivullaan merkinnyt. Teosten ja lehtien nimet kursivoidaan.

Kirjat

 • Gretschel, Anu (2007a) Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 77. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Opetushallitus & Humanistinen ammattikorkeakoulu, 193–206.
 • Gretschel, Anu (2007b) Nuorisovaltuuston henki. Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 77. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Opetushallitus & Humanistinen ammattikorkeakoulu, 105–116.
 • Harinen, Päivi (2000) Valmiiseen tulleet. Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 11. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.
 • Harinen, Päivi & Itkonen, Hannu & Rautopuro, Juhani (2006) Asfalttiprinssit. Tutkimus skeittareista. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.
 • Herkman, Juha (2007) Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino.
 • Hjelm, Titus (2005) Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Yliopistopaino Kustannus/Helsinki University Press & Nuorisotutkimusseura.
 • Myllyniemi, Sami (2009) Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 40 & Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 92. Helsinki: Opetusministeriö & Nuorisotutkimusseura.

  Huom! Kustantajan kotipaikka: Kustantajan nimi. (Ei siis mainita painopaikkaa.)

Artikkelit toimitetuissa teoksissa

 • Salasuo, Mikko (2006) Huumeiden viihdekäyttäjien terveyden lukutaito ja perinteinen huumevalistus törmäyskurssilla – esimerkkinä ekstaasin käyttäjät. Teoksessa Anne Puuronen (toim.) Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 63. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 48–58.

  Huom! Sivunumeroiden välissä pitkä viiva – eli ajatusviiva. (Ei yhdysviiva – eli tavuviiva.)

Teos, jolla on useampia toimittajia:

 • Virokannas, Elina (2005) Swinging Identities in the Stories of Young Clients of Drug Treatment Clinic. Teoksessa Tommi Hoikkala & Pekka Hakkarainen & Sofia Laine (eds) Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy. Finnish Youth Research Society/Finnish Youth Research Network publications 52. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 170–184.

Artikkelit painetuissa tai verkkolehdissä

 • Mannila, Johanna & Moilanen, Kaisu (2010) Tytöt eivät saa halliaikaa. Kiistely Helsingin liikuntapaikkojen jakamisesta heräsi uudelleen. Kaupungin ratsastuskouluja ei ole, mutta jäähalleja piisaa. Helsingin Sanomat 26.1.2010.
 • Notko, Marianne (2000) Tyttöjen suhde väkivaltaan ja aggressioon. Nuorisotutkimus 18 (1), 17–25.
 • Vesterinen, Anu (2010) Hope Detectives. Etsivä nuorisotyö Hyvinkäällä. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. http://www.kommentti.fi/kolumnit/hope-detectives (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (Viitattu 20.9.2010.)

Esitelmät

 • Kotilainen, Sirkku (2008) Increasing well-being? Enhancing Youth Cultural Participation. European ESA Conference. Conference: Arts, Culture & Public Sphere, Venice, Italy. November 4, 2008 – November 7, 2008. DVD-konferessijulkaisu.
 • Leccardi, Carmen (1998) Young Women and the Representation of the Future. Julkaisematon esitelmä. NYRIS-symposium. Reykjavik 11.–13.6.1998.

Verkkolähteet

Sivujen nimi ja linkki kokonaisuudessaan sekä päivämäärä, jolloin sivuja on katsottu, esimerkiksi:

Tanja Konttinen

Toimitussihteeri
044 416 5311
tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.