Hyppää sisältöön

Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista – Nuorisobarometrin erillisnäyte

Nuorisobarometri on Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaistava tutkimus, joka on seurannut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita vuodesta 1994 lähtien. Nuorisobarometrit tehdään puhelinhaastatteluin 15–29-vuotialle. Tiedossa on, etteivät puhelinhaastattelut välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia. Entä jos siis luovutaan puhelimesta ja pyydetään apuun etsiviä nuorisotyöntekijöitä?

Nuorisobarometrin erillisnäyte -hankkeessa nuorten elämään sukellettiin kasvokkain haastattelemalla. Tutkimuksessa selvitettiin miten hyvinvointi ja suhde yhteiskuntaan näyttäytyvät työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien elämässä ja miten heidän hyvää elämäänsä pystyttäisiin parhaiten tukemaan. Tutkimus palvelee päätöksentekoa, kuten Juho Saaren eriarvoistumistyöryhmän työskentelyä ja muun muassa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Tutkimusta rahoittivat Kunnallisalan kehittämissäätiö, Lounais-Suomen Aluehallintovirasto ja Valtioneuvoston kanslia.

Hankkeen aineistonkeruu alkoi vuonna 2017, jolloin etsivät nuorisotyöntekijät haastattelivat 117 nuorta (ks. alla oleva ”Aineistokooste”). Nuorilta kysyttiin samalla halukkuutta tutkijan suorittamaan syvähaastatteluun ja lupaa heidän rekisteriaineistonsa tilaamiseen Tilastokeskukselta.

Nuorten syvähaastattelut saatiin pääosin toteutettua tammikuun ja marraskuun 2018 välisenä aikana. 48:sta tutkijan syvähaastatteluun lupautuneesta nuoresta haastateltiin 35. Osaa ei tavoitettu, he eivät halunneet antaa haastattelua tai elämäntilanne ei nyt ollut haastattelulle suosiollinen. Etelä-Suomesta (Helsinki-Uusimaa ja Varsinais-Suomi) haastateltiin 20 nuorta, Keski-Suomesta 9 ja Kainuusta 6 (Kainuu edusti jaottelussa samalla laajemmin Pohjois- ja Itä-Suomea). Haastattelut on litteroitu kirjalliseen muotoon, anonymisoitu ja analysoitu.

Hankkeen tutkijat: Anu Gretschel

Tutkimusraportti

Päärahoittajalle Kunnallisalan kehittämissäätiölle tuotettu raportti ilmestyi 5.1.2021. Tutkimusraportti Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista (Anu Gretschel & Sami Myllyniemi) on luettavissa maksutta KAKSin sivuilla.

Lue myös julkaisutiedote KAKSin sivuilla (5.1.2021): Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kertovat: yhteiskunta auttaa meitä väärin.

Aloitusvuosi:
2017
Lopetusvuosi:
2020