Hyppää sisältöön

Enemmistö nuorista suhtautui myönteisesti koronarajoituksiin

Kaksi vuotta voi tuntua pitkältä ajalta etäkoulussa tai poikkeusoloissa. Uudessa verkkojulkaisuissa tarkastellaan nuorten kokemuksia koronarajoituksista ja -tilanteesta keväällä 2022. Kuva: Unsplash.

Uudessa Näkökulma-julkaisussa Kohti uutta normaalia? tuodaan nuorten kokemuksia Suomessa toteutetuista koronarajoituksista sekä heidän arvioitaan siitä, onko korona-aika jo ohi. Tulokset perustuvat huhti-toukokuussa 2022 sekä marras-joulukuussa 2022 puhelinhaastatteluina kerättyihin aineistoihin, joita analysoitiin tilastollisin menetelmin. Korona-aikaa valottavat avovastaukset tuovat esille nuorten omaa ääntä.

Suurin osa vastaajista koki, että koronarajoitukset olivat hänen kannaltaan hyviä sekä reiluja eri ihmisryhmiä kohtaan. Avovastauksissa kuvailtiin, kuinka uudenlainen arki ja etätyö tai -opiskelu oli saatettu kokea myös myönteisesti, kun aikaa jäi enemmän kotitöille tai luoville ideoille. Myös rahaa säästyi matkustuskustannusten pienenemisen myötä. Luontevasti vanhempien kanssa asuvat kokivat korona-ajan myönteisempänä verrattuna esimerkiksi yksin asuviin.

Kielteisimmin rajoitukset kokivat korkeakouluissa opiskelevat. Avovastauksissa opiskelijat kuvailivat rajoituksia erityisen raskaina ja kurjina, kun etäopiskeluissa jäi puuttumaan arvokkaita kokemuksia ja verkostoitumista. Toinen rajoitukset erityisen kielteisenä kokenut ryhmä olivat yksinhuoltajat. Kokemus rajoituksista oli myös sidoksissa vastaajan ikään. 19–24-vuotiaissa oli enemmän kielteisesti koronarajoituksiin suhtautuvia verrattuna peruskouluikäisiin.

Vastaajissa oli useampia henkilöitä, jotka kertoivat joutuneensa vaihtamaan alaa koronarajoituksista johtuvien lomautusten takia. Rajoitukset koettiin epäoikeudenmukaisiksi etenkin ravintola- ja kulttuuri- sekä hoiva-aloille. Rajoitukset vaikuttivat myös muihin suuriin elämäntapahtumiin, kuten synnytyskokemuksiin, kun sairaaloissa rajoitettiin tukihenkilöiden läsnäoloa.

Vaikka osa koki henkilökohtaisen korona-arkensa raskaaksi, arvioitiin Suomen koronatilanne ja toimet sen hillitsemiseksi suhteellisen hyviksi. Enemmistö kyselyyn vastanneista nuorista koki korona-ajan olevan jo ohi. Riskiryhmään kuuluvat nuoret kokivat useimmin sen edelleen jatkuvan. Luonnollisesti he joutuvat vielä varomaan tartuntaa eri tavalla kuin riskiryhmään kuulumattomat.

Lue julkaisu:

Kohti uutta normaalia?

Kirjoittajat: Alix Helfer & Konsta Happonen

Kirjoitussarja on seurannut nuorten hyvinvointia ensimmäisestä koronakeväästä lähtien

Kirjoitus kuuluu marraskuussa 2020 käynnistyneeseen Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjaan. Sarjassa on raportoitu tuloksia Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana-hankkeesta, jossa on tarkasteltu monitieteisen nuorisotutkimuksen viitekehyksessä määrällisin ja laadullisin sekä vertailevin menetelmin, millaisia vaikutuksia pandemialla oli nuorten arkeen ja hyvinvointiin.

Hankkeessa nuorten kokemuksia on seurattu toistuvin aineistonkeruin, joita on täydennetty Nuorisobarometrin ja lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen aineistoilla. Ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin jo alkusyksyllä 2020, kun pandemia-aikaa oli Suomessa eletty vajaat puoli vuotta. Viimeisin, vuorossaan jo viides aineistonkeruu on toteutettu marras-joulukuussa 2022. Neljänteen ja viidenteen aineistonkeruuseen on sisällytetty uusia kysymyksiä epävarmuuden ja turvattomuuden tunteista muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Lisätietoja

Alix Helfer

Nuorisotutkimusverkosto

alix.helfer@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: