Hyppää sisältöön

Erityisesti nuoret naiset ja vieraskieliset kokivat taloudellisen tilanteensa heikentyneen korona-aikana

Pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset eivät jakautuneet tasaisesti. Taloudellinen tilanne heikkeni erityisesti nuorilla naisilla ja vieraskielisillä. Kuva: Unsplash.

Korona-aikaiset taloudelliset takaiskut eivät koskettaneet kaikkia nuoria samalla tavalla. Pandemia lisäsi taloudellisen tyytyväisyyden ääripäitä ja syvensi olemassa olevia eroja nuorten tyytyväisyydessä taloudelliseen tilanteeseensa: taloudellisen tilanteensa sekä erinomaiseksi että huonoksi kokevien nuorten määrä on kasvanut. Yleisesti ottaen pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet heikensivät nuorten koettua hyvinvointia ja lisäsivät nuorten tyytymättömyyttä omaan taloudelliseen tilanteeseen.

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden Konsta Happosen ja Alix Helferin Pandemia lisäsi eriytymistä nuorten taloudellisissa tilanteissa ­-julkaisussa tarkastellaan koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitusten vaikutusta siihen, miten tyytyväisiä nuoret ovat omaan taloudelliseen tilanteeseensa. Aineisto on kerätty puhelinhaastatteluilla tammikuun 2020 ja joulukuun 2022 välillä osana Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hanketta.

Tulokset vahvistavat kuvaa pandemiasta, jonka taloudelliset vaikutukset eivät jakautuneet tasan väestön kesken. Taloudellinen tilanne heikkeni erityisesti nuorilla naisilla ja vieraskielisillä. Koetun taloudellisen tilanteen heikkeneminen kosketti todennäköisemmin valmiiksi pienituloisempia ja epävarmemmissa työsuhteissa työskenteleviä ryhmiä. Tulokset ovat yhteneviä oletuksen kanssa, jonka mukaan pandemian rajoittamiseksi tehdyt toimet ovat eriyttäneet nuorten taloudellisia tilanteita entisestään.

– Eroja voitaisiin purkaa puuttumalla esimerkiksi työelämän rasismiin, epätyypillisiin työsuhteisiin, hoivatyön epätasaiseen jakautumiseen, sekä perusturvan riittämättömyyteen, toteaa tilastotutkija Konsta Happonen.

Lue julkaisu:

Pandemia lisäsi eriytymistä nuorten taloudellisissa tilanteissa

Kirjoittajat: Konsta Happonen & Alix Helfer

Kirjoitussarja on seurannut nuorten hyvinvointia ensimmäisestä koronakeväästä lähtien

Kirjoitus kuuluu marraskuussa 2020 käynnistyneeseen Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjaan. Sarjassa on raportoitu tuloksia Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeesta, jossa on tarkasteltu monitieteisen nuorisotutkimuksen viitekehyksessä määrällisin ja laadullisin sekä vertailevin menetelmin, millaisia vaikutuksia pandemialla oli nuorten arkeen ja hyvinvointiin.

Lisätietoja

Konsta Happonen

konsta.happonen@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: