Hyppää sisältöön

Kirjoittajakutsu Nuorisotutkimus-lehden elämänkulullisen nuorisotutkimuksen teemanumeroon

Tarjoa käsikirjoitusta Nuorisotutkimus-lehden ”Elämänkulullinen nuorisotutkimus” -teemanumeroon, jonka toimittavat Anna-Maija Niemi, Jenni Helakorpi ja Reetta Mietola.

Elämänkulku on tavalla tai toisella yksi nuorisotutkimuksen keskeisimpiä tutkimuskohteita. Sen voi nähdä pitävän sisällään lukuisia eri elämänalueita – kaverisuhteita, koulutusta, perhe-elämää, työelämää, työttömyyttä, palveluita, vapaa-aikaa, yhteiskunnallista osallistumista ja niin edelleen. Elämänkulku sanana sisältää ajatuksen etenemisestä; joko yksilön kulusta omassa elämässään tai elämän virtaamisesta eteenpäin. Siksi tutkimuksessa elämänkulullisuus mielletään usein tutkimusotteena, jossa tarkastellaan elämänkulkua ja -tapahtumia pidemmältä ajanjaksolta. Monesti tarkastelu on retrospektiivistä: tutkimuksen osallistujia pyydetään kertomaan, muistelemaan ja reflektoimaan menneitä elämäntapahtumia. Tässä teemanumerossa elämänkulullinen tutkimus viittaa sekä pitkittäistutkimukseen että tapoihin reflektoida ja kertoa elämän kulkuaan juuri siinä hetkessä, missä kulloinkin ollaan. Ymmärrämme elämänkulun kiinnittyvän vahvasti arkeen ja niihin asioihin ja ympäristöihin, joiden parissa nuoret kulloinkin toimivat. Siksi elämänkulkua voi tarkastella myös esimerkiksi etnografisesti tai visuaalisten tutkimusmenetelmien avulla sekä pirstaloituneesta ja hetkittäisestä kerronnasta ammentaen.

Teemanumeroon kutsutaan käsikirjoituksia, joissa elämänkulullisuutta lähestytään joko tutkimusmetodologisena tai -teemaan liittyvänä kysymyksenä. Pohdinnat elämänkulullisen metodologian mahdollisuuksista, haasteista ja tuoreista avauksista ovat tervetulleita. Käsikirjoitukset voivat tarkastella sekä yksilöllistä kerrontaa että yhteiskunnallisten instituutioiden ja kontekstien tasoja ja liikkua näiden väleillä. Teemanumeroon tarjottavat tekstityypit voivat olla tutkimusartikkeleita, katsausartikkeleita, puheenvuoroja ja teemaan liittyviä kirja-arvioita. Tarkemmat kirjoittajaohjeet ja tekstityyppien kuvaukset löytyvät Nuorisotutkimus-lehden sivuilta.

Pyydämme lähettämään teemanumeroon tarjottavia tekstejä koskevat abstraktit (pituus 400-500 sanaa) 12.4.2021 mennessä teemanumeron toimittajille osoitteeseen anna-maija.niemi@helsinki.fi. Tieto hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille 7.6.2021 mennessä. Hyväksytyt tekstit julkaistaan Nuorisotutkimus-lehden ”Elämänkulullinen nuorisotutkimus” – teemanumerossa vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja teemanumeron toimittajilta:

Anna-Maija Niemi, yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto anna-maija.niemi@helsinki.fi

Jenni Helakorpi, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto jenni.helakorpi@helsinki.fi

Reetta Mietola, yliopistotutkija, dosentti, Helsingin yliopisto reetta.mietola@helsinki.fi

Jaa somessa: