Hyppää sisältöön

Kirjoituskutsu Nuorisotutkimus-lehden Nuorten kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus -teemanumeroon

Kulutuksen ja kuluttajuuden toimintaympäristöt ovat muuttuneet näyttäytyen usein paradoksaalisina vastakkainasetteluina, joita halut ja tarpeet määrittävät. Kulutus onkin laaja kattokäsite, johon liittyy monimuotoisia ilmiöitä. Muun muassa ilmastonmuutos tai talouden digitalisaatio heijastuvat kuluttajuuden kenttään monin eri tavoin ja erilaisina elämäntyyleinä. Muutokset heijastuvat myös nuorten kulutuskäyttäytymiseen; heidän mahdollisuuksiinsa ja tarpeisiinsa kuluttaa. Teemanumeroehdotuksessa nuorten kuluttajuutta tarkastellaan paitsi kulutuskulttuurin muutosten myös taloudellisen eriarvoisuuden näkökulmasta.

Teemanumeron artikkelit voivat käsitellä nuoria aktiivisina toimijoina ja sopeutujina taloudellisessa niukkuudessa. Artikkelit voivat käsitellä niin ikään kuluttajuuden roolia ja merkitystä nuorten identiteetin rakennusaineena, sosiaalisena ideologiana ja kulutusta aktiviteettina yksilöllisen elämäntavan tavoittelussa. Erityisen toivottavia ovat sellaiset artikkelit, jotka tuovat esiin kulutuksen ja kulutuskulttuurin eriarvoistavia vaikutuksia nuorten elämälle, esimerkiksi erilaisiin yhteisöihin ja ryhmiin kuulumiselle. Samanaikaisesti yhteiskunnalliset olosuhteet sekä yksilötason tekijät muovaavat ja vaikuttavat nuorten kuluttajuuteen usein eriarvoistavalla tavalla.

Nuorten kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus -teemanumero antaa tilaa kulutuskulttuurin viimeaikaisten muutosten tarkastelulle. Nuorten kuluttajuutta käsittelevät artikkelit voivat liittyä laajasti koko kulutustutkimuksen kenttään: taloustieteellisen yksilönäkökulman mukaan kuluttajasta rationaalisena hyödyn maksimointiin pyrkivänä toimijana aina vastuulliseen kuluttajuuteen, jonka toimintaa eettis-moraalinen arvomaailmaa ohjaa. Nuoruutta, kulutuskulttuuria, ja niihin kytköksissä olevia rakenteellisia reunaehtoja lähestytään laaja-alaisesti niin teoreettisina kuin empiirisinä tutkimuksina, esimerkiksi kirjallisuuskatsauksina tai tutkimusaineistoihin perustuvina artikkeleina.

Pyydämme kiinnostuneita lähettämään enintään 250 sanan artikkeliehdotukset osoitteeseen leena.haanpaa@nuorisotutkimus.fi viimeistään 31.1.2020. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus, käytetyt menetelmät ja tulokset. Valmiit käsikirjoitukset tulee lähettää Nuorisotutkimus-lehteen viimeistään 31.5.2020. Artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarviointiprosessin. Teemanumero ilmestyy loppuvuodesta 2020.

Kutsua saa välittää eteenpäin.

Lisätietoja

Leena Haanpää
leena.haanpaa@nuorisotutkimus.fi
Nuorisotutkimusseura

Enna Toikka
enna.toikka@utu.fi
Turun yliopisto

Jaa somessa: