Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikassa korostuu tutkijan vastuu nuorten tutkittavien kohtaamisessa

Tutkimuseettiset kysymykset, kuten tietosuojakysymykset ja avoimen tieteen kysymykset ovat puhuttaneet tutkijoita viime vuosina. Millaista keskustelua lapsuuden- ja nuoruudentutkimuksen piirissä käydään tutkimusetiikasta?

Nuorisotutkimusseura ja Lapsuudentutkimuksen seura julkaisevat yhteistyössä Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan kanssa 10.5.2019 teoksen Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. Teos päivittää muun muassa oppikirjana suositun Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teoksen (Nuorisotutkimusverkosto/-seura 2010) tähän päivään. Tutkijat niin kasvatuksen, varhaiskasvatuksen, oikeustieteen, yhteiskuntatieteiden, uskontotieteen kuin lastensuojelun kentiltä käsittelevät teoksessa tutkimuseettisen sääntelyn alueella tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen seurauksia käytännön tutkimustyölle ja ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin kysymyksiä.

”Vaikka tutkimuseettinen sääntely ja tietosuojaan liittyvät kysymykset ovat leimanneet viime vuosien keskustelua, ne muodostavat vain osan kaikesta tutkimusetiikkaan liittyvästä problematiikasta. Tällä teoksella olemme halunneet osaltamme palauttaa tutkimuseettistä keskustelua juridisista ja teknisistä kysymyksistä nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen arkeen: jokapäiväisiin kohtaamisiin päiväkodin tuulikaapissa tai lastensairaalan tutkimushuoneessa – tai niihin hiljaisiin hetkiin, jolloin tutkija istuu tietokoneensa ääressä ja miettii, miten kuvata tutkimustilannetta kansainvälisessä artikkelissa”, kertovat teoksen toimittajat Kaisa Vehkalahti ja Niina Rutanen. 

Teoksen pääpaino on lasten ja nuorten kohtaamisen etiikassa ja käytännön tutkimusesimerkeistä nousevissa pohdinnoissa. Siinä avataan muun muassa lasten tutkimussuostumukseen liittyviä kysymyksiä, sensitiivisten aiheiden ja läheisten tutkimussuhteiden haasteita, erilaisten portinvartijoiden rooleja tutkimusprosesseissa sekä aineistojen rajojen ja rajoitusten vaikutuksia. Monessa kirjan luvuista tarkastellaan erilaisia lasten ja nuorten kohtaamistilanteita ja niihin liittyviä suhteita tutkimuksen arjessa.

Pohdittaviksi otetaan myös tutkimuksessa käytettävät tekniset välineet, jotka osallistuvat tilanteen rakentumiseen ja siten myös aineiston tuottamiseen. Teoksessa käsitellään perehtyneesti myös ajankohtaista keskustelua lasten oikeuksista tutkittavina sekä kasvokkain tapahtuvassa tutkimuksessa että sosiaalisen median tutkimusympäristöissä.

”Tutkijan rooli saattaa pohdituttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi tai nuori kertoo tutkijalle yllättäen hyvin luottamuksellisesti ajatuksiaan. Tutkijalle voi myös herätä huoli nuoren hyvinvoinnista kesken tutkimusprosessin”, toimittajat kertovat kirjan esimerkkitapauksista. ”Aina ei myöskään ole täysin selvää, kuinka tasapainoilla eri suunnilta tulevien vaatimusten kanssa. Tutkimuksen rahoittajien tarpeet, yleiset tutkimuseettiset periaatteet, tutkittavien oikeudet ja tietosuojan tuottamat reunaehdot – sekä eletyn arjen yllätykselliset tutkimuskohtaamiset saattavat olla joskus ristiriitaisia. Olemme halunneet tuoda teoksessa esille, että tutkimuseettisiin pohdintoihin ei useinkaan ole yksiselitteisiä vastauksia. Tutkijan vastuu ja tilanteittainen harkinta korostuvat, kun tutkittavat ovat lapsia ja nuoria.” 

Teokseen on kirjoittanut 17 tutkijaa, kaikkiaan seitsemästä eri yliopistosta. Teos jakautuu kolmeen osaan: I Tutkimuseettinen sääntely ja tutkimuksen arki, II Sensitiiviset tutkimusaiheet ja ympäristöt, III Suhteissa rakentuva tutkimusetiikka. Teos on tarkoitettu tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimuseettisistä kysymyksistä laajasti kiinnostuneelle yleisölle eri tieteenaloilla. Se soveltuu oppikirjaksi korkeakouluihin ja yliopistoihin. 

Julkaisun tiedot

Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. ISBN 978-952-7175-85-9. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 218, Tiede, 2019, OVH 28 €.

Toimittajien yhteystiedot

Niina Rutanen
niina.a.rutanen@jyu.fi
040-8054654

Kaisa Vehkalahti
kaisa.vehkalahti@oulu.fi
puh. 050-4911746

Lisätiedot ja arvostelukappaleet

julkaisupäällikkö (ma.) Merja Hintsa
merja.hintsa@nuorisotutkimus.fi
puh. 044-416 5312

Arvostelukappaleiden tilaukset: tilaukset@nuorisotutkimus.fi

Kirjaa voi tilata osoitteesta: https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat 

Jaa somessa: