Hyppää sisältöön

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta tekee tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia niille ei-lääketieteellisille tutkimuksille, jotka eivät lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain (488/1999) mukaan kuulu sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan arvioitaviksi.

Toimikunta palvelee Nuorisotutkimusseuran tutkijoita sekä niitä tutkijoita, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettisen toimikunnan käsittelyyn. Lausunnon pyytäjän tulee olla lausunnonpyyntöhetkellä joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäsen.

Toimikunta ei ota käsiteltäväkseen hakemusta, jos hakija työskentelee organisaatiossa, jossa hänellä on mahdollisuus eettiseen ennakkoarviointiin (esim. tutkijana tai väitöskirjantekijänä yliopistossa tai toisessa tutkimuslaitoksessa) tai jos hakemus on jo käsiteltävänä jonkin muun organisaation vastaavassa toimikunnassa.  Hakemus tehdään aina etukäteen, siinä vaiheessa kun tutkimusta ollaan vasta aloittamassa.

Eettinen arviointi on tarkoitettu perustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön. Kun kysymyksessä on laajempi tutkimushanke, johon sisältyy esimerkiksi useita pro gradu -tutkielmia, eettinen ennakkoarviointi tulee hakea kokonaisuudelle, ei yksittäisille osatutkimuksille. Hakemuksen tekee silloin tutkimuksen johtaja.

Tutkimuseettinen toimikunta noudattaa ihmistieteisiin liittyvien tutkimusten arvioinnissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita, jotka ovat

 1. Tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 2. Vahingoittamisen välttäminen
 3. Yksityisyys ja tietosuoja

Tutkijoiden on hyvä tutustua näihin periaatteisiin ennen tutkimuksen suunnittelua ja lausuntopyynnön hakemista.  Lausuntoa ei anneta jälkikäteen, kun tutkimus on jo tehty.

Milloin tutkimus tarvitsee eettisen arvioinnin?

Ihmistieteisiin liittyvä tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin, jos:

 1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen.
 2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen).
 3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen.
 4. Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset).
 5. Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus).
 6. Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa myös silloin, kun:

 • tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää
 • tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.