Hyppää sisältöön

Strategiset tavoitteet

Haluamme olla johtava nuoria ja nuoruutta koskevaa tietoa tuottava asiantuntijaorganisaatio Suomessa.

Strategiassa on asetettu viisi tavoitetta seuraavalle neljälle vuodelle (vuosille 2024–2027).

Toiminnalliset / perustehtävään liittyvät tavoitteet

A.      Olemme johtava nuoria ja nuoruutta koskevaa tietoa tuottava asiantuntijaorganisaatio Suomessa

Tavoite A1: Teemme pitkäjänteistä ja korkeatasoista tutkimustyötä, joka perustuu aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Turvaamme laadukkaan tutkimustyön edellytykset.

Tavoite A2: Arvostamme monipuolisuutta tutkimuksessa: Tavoitteenamme on tehdä laadukasta akateemista perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja arviointitutkimusta niin, että ne tukevat toisiaan, sekä kehittää osaltaan nuorisotutkimusta tieteenalana.  

Tavoite A3: Vahvistamme erilaisten nuorten osallisuutta ja varmistamme, että tutkimuksemme vastaa niin nuorten kuin viranomaisten, nuorten parissa toimivien ammattilaisten ja poliittisten päättäjien ajankohtaisiin tarpeisiin moninaisesti.

Miten:

 • Huolehdimme siitä, että organisaatiossamme on riittävästi resursseja niin pitkäjänteiseen, parlamentaariset hallituskaudet ylittävään kuin nopeaa reagointia vaativaan tutkimukseen sekä erilaisten rahoitusten hakemiseen (yleisavustuksen mahdollistamat henkilöstöresurssit ja osaaminen).
 • Varmistamme, että erilaisten tutkimusten ja tutkimushankkeiden on mahdollista hyötyä toisistaan.
 • Teemme tutkimusta nuorten kanssa eikä vain nuorista silloin, kun se on mahdollista.  
 • Kehitämme sellaisia metodeja, joiden avulla on mahdollista huomioida nuorten osallisuus tutkimuksessa, eli nuorten toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet tutkimuksessa ja tutkimuksen kautta, aiempaa paremmin.
 • Huomioimme tutkimuksissamme eri vähemmistöihin kuuluvien ja heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten aseman.
 • Toimimme kotipesänä tutkijoiden hakemille nuorisotutkimukseen liittyville henkilökohtaisille apurahoille sekä tutkimushankkeille.
 • Kehitämme järjestelmällisesti tutkimuksellista osaamista ja huomioimme tutkijauriin liittyvät erityiskysymykset.

B.      Olemme arvostettu, ajankohtainen keskustelija, joka ottaa kantaa tietoperustaisesti nuoriin ja nuoruuteen liittyviin asioihin

Tavoite B1: Vahvistamme rooliamme ja asemaamme nuorisotutkimuksen sekä nuoria ja nuoruutta koskevaa tietoa tuottavana asiantuntijana.

Miten:

 • Tunnistamme toiminnallemme keskeiset julkaisukanavat ja -foorumit sekä kehitämme tarpeen ja resurssit huomioiden omia kanaviamme vastaamaan akateemisen perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja nuorisopoliittisen vaikuttamisen tarpeisiin.
 • Tarjoamme foorumeita keskustelulle (esim. Nuorisotutkimuspäivät) ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun, mediakeskusteluihin ja roolimme kannalta oleellisiin asiantuntija-, ohjaus- ja työryhmiin.
 • Vahvuutemme on nuorten näkemysten ja kokemusten esiin tuominen ja nuorten näkökulmien tarjoaminen suomalaiseen ja kansainväliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Huomioimme tässä työssä myös heikommassa ja vähemmistöasemassa olevat nuoret.
 • Jatkamme verkostomaista toimintatapaa. Emme näe muita tutkimusorganisaatioita kilpailijoina vaan ennemminkin yhteistyötahoina ja siksi näemme, että muiden nuorisotutkimuksen kannalta oleellisten organisaatioiden on hyödyllistä olla edustettuna hallituksessamme.
 • Nostamme tulevina vuosina viestinnässä esiin Nuorisotutkimusseuran asemaa suomalaisen tieteellisen tutkimuksen kentällä, jossa sen paikka on ainutlaatuinen verrattuna muihin tutkimusorganisaatioihin.
 • Julkaisemme tutkittua tietoa asiantuntijoille, päätöksentekijöille, nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja suurelle yleisölle, mukaan lukien nuoret.

Tavoite B2: Lisäämme tutkimustemme ja asiantuntijuutemme tunnettuutta.

Miten:

 • Kaksiosainen nimi Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto on osoittautunut hankalaksi. Ihmiset eivät tunnista tieteellistä seuraa ja/tai tutkimuslaitosta. Käynnistämme prosessin, jossa arvioidaan, voidaanko Nuorisotutkimusverkosto-käsitteestä luopua, ja arvioidaan lisäksi, tarvitaanko erillistä tutkimusorganisaation nimeä. Keskeistä on, että ratkaisu tukee tiede- ja tutkimusorganisaatiota.
 • Tuomme aiempaa aktiivisemmin esiin tutkimuksemme tuloksia eri yleisöille; erityisesti tunnetuimpia julkaisujamme eli Nuorisobarometriä ja Vapaa-aikatutkimusta. Viestimme monikanavaisesti ja ymmärrettävästi erilaisille yleisöille.
 • Kehitämme viestintäämme ja tunnistamme strategisesti keskeiset viestinnän kohderyhmät ja viestinnän teemat, jotka nousevat tutkimustuloksista ja -julkaisuista. Nostamme viestinnässämme uudelleen esille aiemmin ilmestyneitä julkaisuja.
 • Kehitämme hankkeiden viestintää (ml. hankkeiden viestintäsuunnitelmat). Koko organisaation viestintäsuunnitelmaa päivitetään hankekohtaisten viestintäsuunnitelmien myötä.
 • Kehitämme tapoja tukea tutkijoita vastaamaan mediaympäristön ja sosiaalisen median haasteisiin.

Resurssitavoitteet

C.      Olemme hyvä ja innostava työpaikka

Tavoite C1: Parannamme työhyvinvointia ja sen edellytyksiä sekä keskinäistä luottamusta yhteisössämme.

Miten:

 • Kehitämme vuoropuhelun käytäntöjä ja rakenteita työntekijöiden, esihenkilöiden ja hallituksen sekä hallinnon, viestinnän ja tutkimuksen tiimien välillä niin, että vuorovaikutus tukee työtämme, ennakoitavuus paranee ja työn laatu säilyy erinomaisena.
 • Kehitämme organisaatiossamme toimintakulttuuria, joka edistää avoimuutta, yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta. Tuemme yhdessä tekemistä, toisilta oppimista ja yhteisöllisyyttä.
 • Vahvistamme työhyvinvointia selkeillä työnkuvilla, uuden työntekijän hyvällä perehdytyksellä ja työntekijöiden vahvuuksia tunnistamalla sekä varhaisella puuttumisella ja varmistamalla, että jokainen työntekijä voi tarvittaessa saada tarvitsemaansa tukea.
 • Tuemme työntekijöiden mahdollisuuksia kehittyä työssään.
 • Kehitämme toimintatapoja, jotka varmistavat turvallisen työskentelytilan rakentumista (koko organisaatiossa ja erilaisissa tiimeissä), vahvistavat ihmisten välistä keskinäistä ymmärrystä ja kunnioittamista sekä sitä, että jokainen työntekijä kokee olevansa arvostettu työyhteisön jäsen.
 • Kehitämme työmme organisointia ja toimintatapoja muuttaa organisointia, jos työssä tai työyhteisössä ilmenee ongelmia tai psykososiaalista kuormitusta.

D.      Vakautamme Nuorisotutkimusseuran talouden

Tavoite D1: Toteutamme kestävän rahoituksen strategiaa, jolloin emme tavoittele ensisijaisesti suurta kasvua, vaan tärkeintä on löytää kestävä tapa elää nykyisessä ja tulevassa rahoitusympäristössä.

Miten:

 • Varmistamme, että toimintamme vastaa jatkossakin hyvin opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen yleisavustuksen ja muiden nuorisotyön ja -toiminnan kehittämistä ja tutkimusta rahoittavien avustusten ehtoihin ja kriteereihin.
 • Pyrimme ylläpitämään nykyistä, organisaation muuta kuin ministeriön avustuksiin perustuvaa rahoituspohjaa sekä harkiten vahvistamaan ja monipuolistamaan sitä.
 • Kartoitamme jatkuvasti uusia rahoitusvaihtoehtoja muuttuvassa toimintaympäristössä kuten esimerkiksi digitaalisten tuotteiden, koulutusten, eettisiin arviointitutkimuksiin ja muihin tilaushankkeisiin osallistumisen, kansainvälisen verkostoitumisen avulla.
 • Kehitämme hallinnon ja talouden prosesseja vastaamaan tehokkaasti ja vastuullisesti tutkimuksen ja hankehallinnon tulevaisuuden tarpeisiin noudattaen hyvän hallinnon periaatteita ja hyödyntäen digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Tavoite D2: Panostamme rahoitushakuihin suunnitelmallisesti ja riittävin resurssein

Miten:

 • Yksittäisten rahoitushakujen ja hankkeiden sijaan panostamme isoihin hankkeisiin tai useamman rahoituslähteen teemakokonaisuuksiin, joissa meillä on tai haluamme pitkäjänteisesti kehittää osaamista.
 • Uusia kotimaisia tai kansainvälisiä avauksia tehtäessä arvioidaan tarkasti kustannusvaikutukset ja mahdollisuudet. Mikäli hakuun päätetään panostaa, organisaatio tukee suunnitelmallisesti tavoitteen saavuttamista erilaisten muun muassa työaikaan, vertaiskommentointiin ja viestintään liittyvien resurssien avulla.
 • Otamme rahoitusten suunnitteluun mukaan eri uravaiheissa olevia tutkijoita mahdollisuuksien mukaan. Varaamme pitkällä aikavälillä rahoitusta siihen, että uusien rahoitusten hakemiseen voidaan allokoida työaikaa myös määräaikaisessa työsuhteessa oleville tutkijoille.
 • Varaamme aikaa korkeatasoiselle tiedejulkaisemiselle, koska se on usein edellytyksenä uusien tieteellisten rahoitushakemusten onnistumiselle jatkossa.
 • Olemme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti mukana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, jotta voimme rahoitushaun auetessa rakentaa kumppanuuksia nopeasti ja toteuttaa erityisesti kansainvälisen rahoituksen vaatimaa EU-tasoista vuoropuhelua sekä vaikuttamista.

E.       Vahvistamme strategista kumppaniverkostoa kotimaassa ja laajennamme kansainvälistä verkostoa

Tavoite E1: Vahvistamme monitieteistä tutkimuksellista yhteistyötä nuorisotutkimuksen eri kentillä strategian kannalta keskeisillä osa-alueilla.

Miten:

 • Käynnistämme prosessin, jossa selvitämme nykyiset yhteistyöverkostot ja niissä olevat aukot niin kotimaassa kuin ulkomaillakin eli teemme pohjakartoituksen yhteistyöstä. 
 • Tunnistettuamme ensin kollektiivisesti strategisesti merkityksellisimmät kansainväliset ja kotimaiset tutkimusverkostot, tutkijat ja konferenssit, luomme yhteydenpitoa varten ammatilliset ja asiantuntijuuteen pohjautuvat prosessit.
 • Teemme globaalin selvityksen nuorisotutkimuksen säännöllisistä tiedonkeruista ja ryhdymme rakentamaan yhteistyötä muiden maiden tiedonkeruiden kanssa.
 • Luomme koordinaatiorakenteen tukemaan aktiivisempaa tiedon vaihtoa osallistumisistamme kansainvälisiin konferensseihin: pyrimme sekä viemään organisaatiosta tietoa laajasti ulkomaille ja tuomaan tietoa konferenssista takaisin työyhteisöllemme
 • Pohdimme ja kehitämme kumppanuuksia tutkimusviestinnässä sekä tutkimusjulkaisuissa.

Tavoite E2: Tunnistamme tärkeimmät kumppanimme niin Suomessa kuin ulkomailla ja ryhdymme tekemään heidän kanssaan systemaattista ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Miten:

 • Käynnistämme prosessin, jossa selvitämme nykyiset yhteistyöverkostot ja niissä olevan aukot niin kotimaassa kuin ulkomaillakin eli teemme pohjakartoituksen yhteistyöstä/kumppanuuksista.  
 • Tunnistamme opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtion nuorisoneuvoston strategisesti keskeisiksi kumppaneiksemme ja pyrimme tekemään vuoropuhelustamme entistäkin toimivampaa ja monipuolista.
 • Kartoitamme mahdollisuutta rakentaa uusi nuorisopolitiikan ja -tutkimuksen pyöreä pöytä, jossa koollekutsuja voisi olla Nuorisotutkimusseura tai OKM:n nuorisoyksikkö, jossa käsiteltäisiin nuorten ajankohtaisia asioita tieteen, politiikan ja kentän muiden toimijoiden vuoropuheluna.
 • Kartoitamme kumppanuudet myös muiden ministeriöiden suuntaan ja teemme nämä kumppanuudet organisaatiossa näkyviksi.
 • Pohdimme nuoria kumppaneina omana prosessinaan: Miten toteutamme vuoropuhelua nuorten kanssa jatkossa.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.