Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran lausunnot lakiehdotuksiin kotoutumisen edistämisestä ja koulutusta koskevien etuuksien indeksitarkastuksista

Nuorisotutkimusseura on antanut kaksi pyydettyä lausuntoa hallituksen esityksiin laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. 

Indeksijäädytyksillä olisi pitkäaikaista vaikutusta nuorten elämään

Eduskunnan sivistysvaliokunnan pyytämänä Nuorisotutkimusseura antoi 26.10.2023 lausunnon hallituksen esitykseen eräiden etuuksien indeksitarkistuksista (HE 75/2023). Nuorisotutkimusseuran saama lausuntopyyntö kohdistui koulutusta koskeviin etuuksiin. Lausunnossamme keskityimme ehdotusten vaikutuksiin nuoriin ja heidän elämäänsä (nuorisolain mukaisesti alle 29-vuotiaat).

Lausunnossamme toteamme, että lain voimaantulo vaikuttaisi voimakkaasti nimenomaan nuoruusiässä oleviin ihmisiin ja heistä erityisesti niihin, joilla tuen tarvetta on eniten. Ehdotukset vahvistaisivat myös polarisaatiota monin tavoin. Nuoruuden elämänvaiheeseen sisältyy useita keskeisiä siirtymiä, kuten koulutuksen päättäminen ja työelämään siirtyminen, omilleen muuttaminen sekä perheellistyminen ja vanhemmaksi tuleminen, joihin liittyy monia taloudellisen tuen tarpeita – sekä samanaikaisesti että peräkkäisesti. Lakiehdotuksen perusteluissa (s. 22) todetaan vaikutusten kumuloituminen: ”Indeksitarkistukset jäädytysten toistuessa vuosittain vaikutukset kumuloituvat ajallisesti. Näin ollen muutos – etuuden reaalisen tason lasku – koskettaa enemmän niitä, jotka saavat etuutta pitkäaikaisesti. Lisäksi jos henkilö tai kotitalous saa useampia jäädytyksen piirissä olevia etuuksia, vaikutus kertaantuu.”

Ehdotettujen etuuksien indeksijäädytyksien vaikutukset nuorten kouluttautumiseen ja elämään tulisivat olemaan laaja-alaiset ja pitkäaikaiset. Julkisen talouden tasapainottamistoimet eivät myöskään kohdistu samalla intensiteetillä kaikkiin ikä- ja ihmisryhmiin.  Haluamme lausunnossamme muistuttaa sukupolvien välisestä solidaarisuuden tärkeydestä: epäoikeudenmukaisiksi koetut poliittiset ratkaisut heikentävät eri ikäluokkien välisen myönteisen yhteistyön ilmapiiriä ja siten nuorten sukupolvien yhteiskuntaan kiinnittymistä. Nuorten ikäluokkien toipuminen koronapandemian jälkiseurauksista olisi syytä varmistaa sen sijaan, että heidät laitetaan talouden tasapainottamisen maksajiksi.

Lausunto kokonaisuudessaan: Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (26.10.2023).

Lakiehdotus, johon lausunto on annettu: Hallituksen esitys eduskunnalle lakiehdotuksen eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 75/2023) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Kotoutumispalveluihin ehdotetut leikkaukset heikentäisivät palveluiden laatua ja synnyttäisivät kustannuspainetta toisaalle

Nuorisotutkimusseura ry on antanut lausunnon Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnossamme pidämme kotoutumisen kannalta keskeisenä, että maahan muuttaneiden tehokasta kotoutumista tuetaan ja luodaan siten kestäviä mahdollisuuksia rakentaa elämä Suomessa. Pidämme hyvänä, että hallitus haluaa tukea maahan muuttaneiden omia mahdollisuuksia edistää kotoutumistaan, mutta suhtaudumme kriittisesti ehdotettuihin keinoihin ja ehdotamme kommentoimiemme pykälien osalta joko uudistuksista luopumista tai niiden toimeenpanon lykkäämistä.

Näemme ehdotettujen muutosten joko heikentävän Suomeen muuttaneiden kotoutumisen edellytyksiä tai aiheuttavan tuen tarpeiden ja niistä aiheutuvien kustannusten siirtymistä toisaalle, kuten kuntien työllisyyspalvelujen ja hyvinvointialueiden sosiaalipalvelujen hoidettaviksi. Pidämme kustannustehokkaampana sitä, että maahanmuuttoasioihin erikoistuneille ammattilaisille mahdollistetaan pitkäjänteinen työskentely kotoutujien kanssa. Esityksessä itsessään todetaan, että kotoutumiseen liittyvät erityiset ja osaavien ammattilaisten tarjoamat palvelut ovat usein tehokkaita.

Lausunto kokonaisuudessaan: Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (23.10.2023).

Lakiehdotus, josta lausunto on annettu: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (VN/8329/2023).

Nuorisotutkimusseura on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja

Nuorisotutkimusseura haluaa hyödyttää nuoria ja nuoruutta koskevalla asiantuntemuksellaan yhteiskunnallista päätöksentekoa ja on siksi aktiivinen lausunnonantaja. Annamme vuosittain noin 10–20 lausuntoa lakivalmisteluihin, joilla on lapsia ja nuoria koskevia tai sukupolvipoliittisia vaikutuksia. Olemme aktiivisia myös tiedepoliittisessa vaikuttamisessa.

Kuva: Sole Lätti.

Tuuli Pitkänen

FT, VTL, dosentti
Tutkimuspäällikkö
041 517 8678
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: