Hyppää sisältöön

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvät käytänteet talteen – keräys jatkuu!

allianssi-logo-
Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto -logo
Koordinaatti -logo-

På Svenska

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta.

Kansalaisjärjestöt ovat jo lähettäneet runsaasti tietoja eri hankkeista ja käytännöistä. Nyt etsimme erityisesti esimerkkejä varhaiskasvatuksesta sekä kouluilta ja toisen asteen oppilaitoksilta, joissa on kokonaisvaltaisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukevaa toimintakulttuuria.

“Olemme saaneet jo runsaasti hyviä esimerkkejä ympäri Suomea. Niiden kautta lopputuloksena saadaan kattava kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa”, kuvaa hankkeen päävastuullinen erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatushankkeiden koonti on tarkoitus saada suurelta osalta tehtyä valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.

Ilmoita hyvistä käytännöistä

Voit ilmoittaa viiden vuoden kuluessa toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja hyvistä käytänteistä tällä lomakkeella (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 15.10. saakka tällä lomakkeella.

Kielet

Hankkeen kieliä ovat suomen lisäksi viittomakieli, ruotsi ja pohjoissaame.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Hankkeessa päävastuullisena asiantuntijana toimii erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen on tilannut oikeusministeriö tukemaan Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmän (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) työskentelyä. Hankkeen etenemistä voi seurata Nuorisotutkimusverkoston sivuilla, sekä #Demokratia2025, #Ihmisoikeudet, #Oikeusoppia.

Lisätiedot:

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, p. 040 516 9189

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, Koordinaatti / Oulun kaupunki, p. 044 703 8215

Va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu, Allianssi, p. 050 574 1112

* * *

Samlandet av demokrati- och människorättsfostrans goda praxis fortsätter!

Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran är ett projekt som kommer under året 2021 att kartlägga och sprida medvetenhet om demokrati- och människorättsfostran som utförs i daghem, skolor och andra utbildningsinstitutioner.

Vi har redan fått mycken information om olika projekt och praxis av icke-statliga medborgarorganisationer. Nu söker vi framförallt exempel på daghem, förskolor, skolor och läroanstalter på andra stadiet där verksamhetskulturen på ett omfattande sätt stöder demokrati och mänskliga rättigheter.

”Vi har redan fått många fina exempel från runtom hela Finland. Slutresultatet blir en omfattande bild av det nuvarande läget för människorätts- och demokratiutbildning i Finland samt dess utvecklingsbehov”, förklarar projektets ledande specialforskare Anu Gretschel från Nätverket för ungdomsforskning.

Sammanställningen av projekt relaterade till demokrati- och människorättsutbildning förväntas att till stor del vara klar i slutet av oktober.

Berätta om goda praxis

Om du känner till projekt eller goda praxis som strävat till att sprida medvetenhet och kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, kan du rapportera om den med hjälp av detta formulär (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Projekten bör ha genomförts inom de senaste fem åren. Anmälningsformuläret är i bruk fram till 15.10.

Språk

Förutom finska är projektets språk teckenspråk, svenska och nordsamiska.

Projektets verkställare

Projektet genomförs av Ungdomsforskningssällskapet rf. Fil. dr. Anu Gretschel fungerar som projektets huvudansvariga expert. De medverkande parterna är Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar som en del av Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster. Projektet har beställts av Justitieministeriet, se Styrgrupp för utveckling av demokrati- och människorättsfostran (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Projektets framsteg kan följas på webbsidan för Nätverket för ungdomsforskning och #Demokrati2025, #Mänskligarättigheter, #Utbildningföralla.

Ytterligare information:

Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel, Nätverket för ungdomsforskning, anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, tel. 040 516 9189

Utvecklingschef Jaana Fedotoff, Koordinaatti / Uleåborgs stad, tel. 044 703 8215

Biträdande VD Ilmari Nalbantoglu, Alliansen, tel. 050 574 1112

Jaa somessa: