Hyppää sisältöön

Anu Gretschel

Erikoistutkija
040 516 9189
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi

Esittely

Työskentelen Nuorisotutkimusseurassa erikoistutkijana. Erityisalaani on nuorten ja (yhteis)kunnan välinen vuorovaikutus, osallisuus, demokratia, nuorisotyön arviointi ja julkisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä nuorten, ammattilaisten ja päättäjien kanssa. Tutkimushankkeita on jälleen saatu päätökseen ja uusia on alkanut. 

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto rahoitti hanketta, jossa otettiin käyttöön avoimen nuorisotyön monitahoarvioinnin väline (ks. syntynyt menetelmäpaketti). Arviointi koostuu palvelun käyttöasteen määrittämisestä, palvelut tarpeisiin vastaavuudesta, nuorten tyytyväisyydestä, nuorten raportoimista toiminnan hyödyistä/vaikutuksista sekä yhdenvertaisuuskartoituksen tuloksista. Välineen käyttö jatkuu Lounais-Suomessa ja Kanuunan tuella se otettiin käyttöön myös Tampereella. Osallistuin myös Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskustutkimuksiin kirjoittaen artikkelin yhdenvertaisuusaspektin sisällyttämisestä nuorisotyön arviointiin.

Viime vuosina olen ilokseni saanut työskennellä paljon myös demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä tutkimushankkeissa. Erityisen antoisa oli keväällä 2023 päättynyt Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittama tutkimus, jossa selvitettiin miten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukselle asetetut osaamistavoitteet, lasten ja nuorten osallistumisoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen. Hanke toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Linkit hankkeen raporttiin ja tiedotteeseen löytyvät Valtioneuvoston Tieto käyttöön-sivustolta. Aiempi Oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käytänteitä koonnut hanke päättyi 2022. Lopputuloksena julkaistu tarinoiksi koottu paketti on julkaistu Opetushallituksen sivustolla. Nuorisotutkimusseuran lisäksi kyseistä hanketta toteutettiin Allianssissa ja Koordinaatissa. Työskentelyssä oli mukana myös pohjoissaamen, viittomakielen ja ruotsin kielen taitajia. Hankesivulta löytyvät muun muassa hankkeen etenemistä kuvaavat tiedotteet eri kielillä.

Työtehtävistä pisimpään on jatkunut Youth Wiki -tietokannan kirjeenvaihtajana toimiminen Suomen osalta (linkki suomenkieliselle hankesivulle). Tietokanta kuvaa 34 Euroopan maan nuorisopolitiikkaa jatkuvasti päivittyvässä muodossa (linkki englanninkieliseen Youth Wiki -tietokantaan). Tietoa löytyy esimerkiksi toimista nuorten työllistymisen, hyvinvoinnin, luovan toiminnan tai nuorisotyön laadun kehittämiseksi. Youth Wikiä rahoitetaan Euroopan Unionin Erasmus+ rahoituksella ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisella rahoitusosuudella. Työssä olennaista on myös kuulua Youth Wiki -kirjeenvaihtajien verkostoon Suomen edustajana.

Uusimmat julkaisut

Gretschel, A. (tulossa) Kohti avoimen avointa nuorisotyötä – yhdenvertaisuus, samanarvoisuus, ja valinnanvapaus. Teoksessa A. Kivijärvi, E. Kauppinen & T. Kiilakoski (toim.): Poikkeusoloista uuden kynnykselle. Kunnallinen nuorisotyö suomessa 2023. Nuorisotutkimusseura. (Julkaistaan Nuori 2024 -päivillä huhtikuussa 2024)

Gretschel, A. & Kautto, T. & Lehikoinen, J. & Lehtonen, M. & Särkiluoto, V. & Tarvainen, K. (2023) Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta. Mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia? Pohjoismainen ministerineuvosto. TemaNord 2023:533. Julkaisu on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Gretschel, Anu & Rautiainen, Matti & Vanhanen-Nuutinen, Liisa & Tarvainen, K. (2023) Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa : Tilannekuva ja suositukset 2023. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:24.

Gretschel, Anu & Rautiainen, Matti & Vanhanen-Nuutinen, Liisa (2023) Puheesta tekoihin – demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen uusi suunta. Policy Brief. Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 29/2023.

Gretschel, Anu (2023) Kohti muutosvoimaista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kaihari, K. & Engelholm, M-L. & Aikoma, T. & Korhonen, A. (toim.) Hyviä toimintatapoja osallistumisen toteuttamiseen peruskouluissa. Peruskoulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke lukuvuonna 2022–2023. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2023:4a, 59–62.

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami (2021) Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Gretschel, Anu (2020) Lisäävätkö nuorisolain mukaiset monialaiset verkostot päätöksenteon moniäänisyyttä? – diskurssianalyyttinen tarkastelu. Nuorisotutkimus 3/2020, 40–57.

Linkkejä

Profile in Researchgate

Profile in Academia.Edu

Julkaisuluettelo

Gretschel, A. (tulossa) Kohti avoimen avointa nuorisotyötä – yhdenvertaisuus, samanarvoisuus, ja valinnanvapaus. Teoksessa A. Kivijärvi, E. Kauppinen & T. Kiilakoski (toim.): Poikkeusoloista uuden kynnykselle. Kunnallinen nuorisotyö suomessa 2023. Nuorisotutkimusseura. (Julkaistaan Nuori 2024 -päivillä huhtikuussa 2024)

Gretschel, A. & Kautto, T. & Lehikoinen, J. & Lehtonen, M. & Särkiluoto, V. & Tarvainen, K. (2023) Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta. Mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia? Pohjoismainen ministerineuvosto. TemaNord 2023:533. Julkaisu on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Gretschel, Anu & Rautiainen, Matti & Vanhanen-Nuutinen, Liisa & Tarvainen, K. (2023) Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa : Tilannekuva ja suositukset 2023. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:24.

Gretschel, Anu & Rautiainen, Matti & Vanhanen-Nuutinen, Liisa (2023) Puheesta tekoihin – demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen uusi suunta. Policy Brief. Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 29/2023.

Gretschel, Anu (2023) Kohti muutosvoimaista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kaihari, K. & Engelholm, M-L. & Aikoma, T. & Korhonen, A. (toim.) Hyviä toimintatapoja osallistumisen toteuttamiseen peruskouluissa. Peruskoulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke lukuvuonna 2022–2023. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2023:4a, 59–62.

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami (2021) Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Gretschel, Anu (2020) Lisäävätkö nuorisolain mukaiset monialaiset verkostot päätöksenteon moniäänisyyttä? – diskurssianalyyttinen tarkastelu. Nuorisotutkimus 3/2020, 40–57.

Gretschel, Anu (2019) Mittaamattoman arvokasta, nuorten osallisuuden tunne. Teoksessa Satu Hotari (toim.) Osallisuudesta elämään – nuorten ajatuksia osallisuudesta. Virrat: Nuorisokeskus Marttinen, 49-50. 

Gretschel, Anu & Korhonen, Antti (2019) What the European co-operation teach us about the nature of tools used in evaluation of (open) international youth work. International Journal of Open Youth Work, Issue 3, 83-92. 

Gretschel, Anu (2018) Toimintatutkija piuhoja kytkemässä: nuorisotyö nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenana. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino, 261-273.

Cooper, Sue & Gretschel, Anu (2018) Evaluating youth work in its contexts. Teoksessa Pam Alldred, Fin Cullen, Kathy Edwards and Dana Fusco (toim.) SAGE Handbook of Youth Work Practice. Lontoo: Sage, 608–622.

Juha Nieminen & Anu Gretschel (2018) The ”Social” in Youth Work: Snapshots of Finnish Youth Work Policy and History. Teoksessa Howard Williamson, Tanya Basarab & Filip Cousseé (eds.) The History of Youth Work in Europe. Youth Work and Social Work. Connections, Disconnections and Reconnections – the Social Dimension of Youth Work, in History and Today. Volume 6. Youth Knowledge #23. . Council of Europe and European Commission, 95-107. 

Gretschel, Anu (2017a) From Groups to a Network – Using the Speech Act Theory in the Development of CSYP Measures in Local Level in Finland. Teoksessa Magda Nico & Marti Taru & Dunja Potočnik & Andrei Salikau (eds.) Needles in haystacks. Finding a way forward for cross-sectoral youth policy. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the Field of Youth. Bruessel: Council of Europe Publishing, 119–127.

Gretschel, Anu (2017b) Nuorisotyön tarpeellisuutta kuntapäättäjille perustelemassa: ehdotus arvioinnin menetelmäpaketiksi. Teoksessa Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 42 & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 295–304. 

Anu Gretschel (Ed.) & Tina Cupar & Merle Linno & Tomi Kiilakoski & Noora Hästbacka & Antti Korhonen (2017) Studying the impact of international youth work – Towards developing an evaluation tool for youth centres. Helsinki: Finnish Youth Centres Association. Suomen nuorisokeskusyhdistyksen julkaisuja, 1/2017. Finnish Youth Research Society/Finnish Youth Research Network, Internet Publications 113.

Curriculum vitae

Tutkinnot

31.5.1989 ylioppilastutkinto Kuusamon lukio

18.3.1997 filosofian maisterin tutkinto, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos. Pääaine: soveltava kielitiede. Sivuaineet: Liikuntasuunnittelu- ja hallinto, journalistiikka ja aikuiskasvatus. Pro gradu-tutkielma soveltava kielitiede: Sähköpostiuudisteen diffuusio kunnallisessa työyhteisössä.

Sivulaudatur-työ liikuntasuunnittelu ja -hallinto: Flöjt, Anu (1999) Nuoret ympäristön kehittäjinä. Nuorten Ääni -ryhmien menetelmäopas. Julkaisija: Sisäasiainministeriön Osallisuushanke -katsaus. Helsinki.

17.9.2002 filosofian tohtorin tutkinto, Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Väitöskirjan aihe: Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin.

11.6.2006 opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.